Aktualizacja klasyfikacji gleboznawczej gruntów
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
09-01-2014
 Wersja: 
4.4
 Karta informacyjna nr G-08  Strona: 1 / 1 
Aktualizacja klasyfikacji gleboznawczej gruntów

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zmianami) ; rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454 z późn. zmianami) ; rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. z 2012 r., poz. 1246)

Wymagane dokumenty

Wniosek strony o wydanie decyzji zatwierdzającej zmianę klasyfikacji gleboznawczej wraz z załączonym projektem klasyfikacji opracowanym przez uprawnionego klasyfikatora (Zał. nr 1 do karty)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Geodezji i Kartografii

Referat Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

pok. B-308, tel. 32 4785278

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 10 zł

Termin i sposób załatwienia

Decyzję klasyfikacyjną wydaje się w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Po nadaniu decyzji klauzuli ostateczności, na jej podstawie wprowadza się zmianę w operacie ewidencji gruntów i budynków.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Uwagi

Aktualna lista klasyfikatorów upoważnionych przez Wojewodę Śląskiego do wglądu w pok. B-308 lub na stronie internetowej http://wingik.slask.eu w zakładce „klasyfikacja gruntów”.

Usługa klasyfikatora świadczona jest na koszt wnioskodawcy wg cen umownych.

Aktualizację klasyfikacji gruntów przeprowadza się z urzędu, na koszt Skarbu Państwa, w przypadku gdy następuje trwała zmiana profilu glebowego lub sposobu użytkowania spowodowana przyczynami nie leżącymi bezpośrednio po stronie właściciela (użytkownika), takimi jak: scalenie i wymiana gruntów, rekultywacja, melioracja, planowe zalesienie, a także dla nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości gminy lub Skarbu Państwa.