Czasowa rejestracja pojazdu
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
08-01-2013 
 Wersja: 
4.3 
 Karta informacyjna nr Km 1-6  Strona: 1 / 1 
Czasowa rejestracja pojazdu

Podstawa prawna

Art.74 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137).

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz wniosku (wypełnia właściciel).

Załączniki w oryginale:

 • dowód rejestracyjny (jeśli pojazd był rejestrowany) lub decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu
 • karta pojazdu (jeśli była wydana)
 • tablice rejestracyjne (jeśli pojazd był rejestrowany)
 • dowód własności pojazdu
 • dowód odprawy celnej, jeśli pojazd został sprowadzony spoza obszaru UE
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju lub dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy albo zaświadczenie o zwolnieniu od akcyzy (dotyczy samochodów osobowych i quadów)
 • zaświadczenie wydane przez właściwy organ podatkowy potwierdzające uiszczenie lub brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług – w przypadku sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego UE
 • oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów (dotyczy samochodów osobowych i ciężarowych do 3,5 t masy całkowitej oraz trójkołowych pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykli) lub dowód wpłaty 500 zł. na Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w przypadku nie zapewniania sieci)

Do wglądu

 • dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych dodatkowo – wypis z właściwego rejestru
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC

Miejsce złożenia dokumentów

Sala Obsługi Interesantów, stanowiska: 10, 11, 12, 13 i 14 tel. 032 47-85-365 do 368 i 172

Opłaty

Opłata administracyjna

 • za tablice:- na samochód – 30,00 zł
 • na przyczepę – 15,00 zł
 • na motocykl – 12,00 zł
 • na motorower – 12,00zł
 • za pozwolenie czasowe -18,50zł
 • za nalepki na tablice tymczasowe – 12,50 zł (lub 6,25 zł w razie wydania do pojazdu jednej tablicy)

Opłata ewidencyjna

w wysokości wielokrotności 0,50 zł za wydanie: pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych

Termin i sposób załatwienia

Rejestracja pojazdu następuje niezwłocznie, w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie odmownej.

Uwagi

 • Rejestracji czasowej dokonuje się w celu odbioru pojazdu lub przejazdu z miejsca zakupu na terytorium RP, przejazdu związanego z koniecznością dokonania badania technicznego lub naprawy.
 • Tablice tymczasowe są wydane na okres niezbędny do załatwienia sprawy, jednak nie dłużej niż na 30 dni. Można ubiegać się o jednorazowe przedłużenie terminu czasowej rejestracji o dalsze 14 dni.
 • W przypadku nabycia samochodu osobowego lub quada od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży dokument potwierdzający zapłatę akcyzy może być zastąpiony oświadczeniem, że wyspecjalizowany salon sprzedaży posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju.