Decyzja administracyjna o przyznaniu dodatku mieszkaniowego
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
14-01-2014
 Wersja: 
4.7
 Karta informacyjna nr GM – 01  Strona: 1 / 1 
Decyzja administracyjna o przyznaniu dodatku mieszkaniowego

Podstawa prawna
Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz. U. 71 poz. 734 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156 poz. 1817 z 2001 roku z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
Załączniki:
• zaświadczenie o wysokości dochodów osiągniętych w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, wszystkich zamieszkujących osób
• aneks o wysokości czynszu

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Gospodarki Mieszkaniowej, Biuro Obsługi Interesantów, Stanowisko Nr 3,4, tel. 32 4785 104, 32 4785 106

Opłaty
Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia
Decyzje wydaje się przed upływem 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.
Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu Miasta w terminie 14 dni, od daty otrzymania decyzji

Uwagi
Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom spełniającym warunki:
• tytuł prawny do zamieszkiwania w lokalu (najemcy, podnajemcy, właściciele lokalu mieszkalnego, członkowie spółdzielni mieszkaniowych)
• zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego-oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny (na podstawie wyroku sądowego)
• nie przekroczona powierzchnia użytkowa lokalu w zależności od ilości zamieszkujących osób:
– 1 osoba: 45,50 m2
– 2 osoby: 52 m2
– 3 osoby: 58,50 m2
– 4 osoby: 71,50 m2
• średni miesięczny dochód obliczony z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,

nie może przekroczyć : – dla osoby mieszkającej samotnie 175 % najniższej krajowej emerytury * – w gospodarstwie wieloosobowym 125 % najniższej emerytury na 1 osobę* * kwota najniższej emerytury jest wartością zmienną, od 01.03.2013 roku wynosi 831,15 zł. – wysokość dodatku mieszkaniowego zależy od ilości zamieszkujących osób, powierzchni użytkowej mieszkania, – wysokości i składników naliczonych opłat czynszowych oraz od wysokości dochodu osób zamieszkujących w lokalu, – udział własny w ponoszonych wydatkach mieszkaniowych w zależności od ilości zamieszkujących osób i wynosi odpowiednio: 1 osoba – dochód mniejszy od 150 % najniższej emerytury – udział własny wynosi 15%, – dochód w przedziale: 150 – 175 %„ – udział własny wynosi 20 %, 2 – 4 osób  – dochód mniejszy od 100 % najniższej emerytury – udział własny wynosi 12 %, – dochód w przedziale: 100 – 125%„ – udział własny wynosi 15 %, 5 i więcej   – dochód mniejszy od 100 % najniższej emerytury – udział własny wynosi 10 %, – dochód w przedziale: 100 – 125%„ – udział własny wynosi 12 %,