Decyzja administracyjna o przyznaniu zryczałtowanego dodatku energetycznego
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00

 Data aktualizacji 
14-01-2014

 Wersja: 
1.0
 Karta informacyjna nr GM – 12  Strona: 1 / 1 

Decyzja administracyjna o przyznaniu zryczałtowanego dodatku energetycznego

Podstawa prawna
Od dnia 01.01.2014 r. wprowadzony został zryczałtowany dodatek energetyczny dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.

1. Ustawa z dnia 26.07.2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 984);

2. Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ((Dz. U. z 2013 r. poz. 966);

3. Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

Wymagane dokumenty
Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
Kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej;

Kopia decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego.

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Gospodarki Mieszkaniowej, Biuro Obsługi Interesantów, Stanowisko Nr 3,4
tel. 32 4785 104, 32 4785 106

Opłaty
Opłata skarbowa w wysokości 10 zł.

Termin i sposób załatwienia
Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dnia od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją.

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu Miasta w terminie 14 dni, od daty otrzymania decyzji

Uwagi
Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba która:

– ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966);

– jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym;

– zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 28.11.2013 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. wynosi:

– dla gospodarstw prowadzących przez osobę samotną – 11,36 zł miesięcznie;

– dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób – 15,77 zł miesięcznie;

– dla gospodarstw składających się z co najmniej z 5 osób – 18,93 zł miesięcznie.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2015 r. zostanie ogłoszona przez ministra właściwego do spraw gospodarki w drodze Obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do dnia 30 kwietnia 2014 r.

Pobierz wniosek w formacie PDF.
Wniosek należy drukować dwustronnie.