Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
08-08-2014
 Wersja: 
1.5
 Karta informacyjna nr Ed – 9  Strona: 1 / 1 
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Podstawa prawna

Art. 70b Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (j.t Dz. U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 28.05.1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (j.t Dz. U. Z 2014 r. poz. 232).

Wymagane dokumenty

1.     Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

2.     Zaktualizowane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej  lub wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

3.     Uwierzytelnione kserokopie:

–    dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, tj. kserokopia dyplomu mistrzowskiego i kserokopia kursu pedagogicznego;

–    umowy o pracę zawartej z pracownikiem młodocianym;

–   świadectwa pracy młodocianego pracownika od pracodawcy, który ubiega się o zwrot kosztów kształcenia młodocianego. 

4.  Pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę.

5. Zaświadczenie o wyszkoleniu ucznia rzemieślniczego, potwierdzające zdanie egzaminu czeladniczego wydane przez Izbę Rzemieślniczą w Katowicach.

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria ogólna; pokój 020A

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Edukacji; pokój 419 A

tel. 32 47-85-171; fax.32 47-85-140

Termin i sposób załatwienia

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć przed upływem 3 miesięcy od dnia zdania egzaminu przez wyszkolonego pracownika młodocianego. Decyzja wydawana jest w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów w Urzędzie Miasta.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze

Do pobrania:

Załączniki do niniejszej karty: