Dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, oraz podatku od środków transportowych, od posiadania psów
Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój    
44-335 Jastrzębie Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
08-01-2013
 Wersja: 
4.1
 Karta informacyjna nr PO-03-1  Strona: 1 / 1 

Dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych, od posiadanych psów

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych – korekta podatku w trakcie roku podatkowego

Podstawa prawna

Ustawa z dn. 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.,    Nr 95 poz. 613 ze zm.); ustawa z dn. 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.); ustawa z dn. 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682)

Wymagane dokumenty w oryginale

1. Podanie w sprawie korekty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (załącznik nr 1),

2. Wypełniony formularz w zależności od posiadanych nieruchomości:

§  „Informacja w sprawie podatku od nieruchomości dla współmałżonków” (załącznik nr 2), IN-2

§  „Informacja w sprawie podatku od nieruchomości” (załącznik nr 3), IN-1

§  „Informacja w sprawie podatku rolnego dla współmałżonków” (załącznik nr 4), IR-2

§  „Informacja w sprawie podatku rolnego” (załącznik nr 5), IR-1

§  „Informacja w sprawie podatku leśnego dla współmałżonków” (załącznik nr 6), IL-2

§  „Informacja w sprawie podatku leśnego” (załącznik nr 7), IL-1

§  „Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości (załącznik nr 8), ZW-1/NRL

§  „Dane o nieruchomościach rolnych” (załącznik nr 9), ZR-1/A

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Podatków i Opłat Referat Podatków i Opłat, pok. 211 budynek B tel. 32 47 85 281 i pok. 212 budynek B tel. 32 47 85 293 od poniedziałku do środy w godzinach od 7.30 – 15.30, w czwartki od 7.30 – 17.00, w piątki od 7.30 – 14.00 

Opłaty

Brak

Termin i sposób załatwienia

Bez zbędnej zwłoki – nie później niż 1 miesiąc od złożenia wniosku (w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu Miasta). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy – Ordynacja podatkowa). W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii Urzędu Miasta, sekretariacie wydziału lub biurze prowadzącym sprawę.