Dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych, od posiadania psów
Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój    
44-335 Jastrzębie Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
31-12-2008 
 Wersja: 
4.0 
 Karta informacyjna nr PO-03-2  Strona: 1 / 1 

Dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych, od posiadania psów

Podatek od podatek od środków transportowych- zgłoszenie obowiązku podatkowego

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 12.01.1991 o podatkach i opłatach lokalnych, tekst jednolity (Dz. U. Nr 9 poz 84 z dnia 7.02.2002 roku z późniejszymi zmianami)
Wymagane dokumenty w oryginale
1. Deklaracja na podatek od środków transportowych
2. Dowód rejestracyjny pojazdu, lub umowa kupna pojazdu (oryginały do wglądu)
Jednostka odpowiedzialna
Wydział Podatków i Opłat  Referat Księgowości Podatkowej , pok. 203, tel. 032 47 85 178
Termin i sposób załatwienia
14 dni (od kupna pojazdu)
Uwagi
Obowiązek podatkowy powstaje:
– Przy zakupie pojazdu, po raz pierwszy rejestrowanego, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pojazd został zarejestrowany,
– Przy nabyciu pojazdu już zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym pojazd został nabyty. Właściciel pojazdu zobowiązany jest do : 
1) Złożenia deklaracji DT-1na podatek od środków transportowych  w terminie do dnia 15 lutego na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
2)  Podatek jest płatny w dwóch równych ratach: do 15 dnia lutego i do 15 września każdego roku      z zastrzeżeniami: – jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed 1 września podatek płatny jest w dwóch równych ratach w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku – 1 rata, do 15 września II rata, – jeżeli obowiązek podatkowy  powstał po dniu 1 września, podatek płatny jest jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, 
3) Zobowiązanie podatkowe w podatku od środków transportowych powstaje z mocy prawa. Oznacza to, że osoba która nabyła pojazd ma obowiązek – bez wezwania organu podatkowego – zapłacić należny podatek w prawidłowej wysokości i w określonych ustawowo terminach na rachunek budżetu gminy.
4) Od 1 stycznia 2002 r. opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:  a) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony, b) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, c) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, d) autobusy, 
Druk deklaracji DT-1 ogłoszony w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2007  roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. Nr 24 poz.148) dostępny na stronie internetowej. W biuletynie Informacji Publicznej Jastrzębie Zdrój a także w Urzędzie Miasta Jastrzębie Zdrój, Al. Piłsudskiego 60 Wydział Podatków i Opłat bud. B, piętro II, pok. 203.
 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Jerzy Bednarski
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba