Dotacja na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
03-02-2014
 Wersja: 
4.5
 Karta informacyjna nr IKS-10  Strona: 1 / 1 
 Dotacja na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Podstawa prawna

Art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003.162.1568 z późn. zm.), Uchwała Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój nr VII.83.2012 z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Wymagane dokumenty

Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1.

Wniosek powinien zawierać następujące załączniki:

1)     decyzję o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty,

2)     dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku,

3)     harmonogram oraz kosztorys lub kalkulację kosztów przewidywanych prac lub robót,

4)     decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót,

5)     projekt prac/robót budowlanych, o ile jest wymagany przepisami prawa,

6)     pozwolenie na budowę, o ile jest wymagane przepisami prawa,

7)     informację o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych podmiotów

8)     dokumentację fotograficzną zabytku,

9)     w przypadku przedsiębiorców wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymali w roku, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy w tym okresie oraz informacje określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria ogólna Urzędu Miasta pok. 020, budynek A

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Informacji, Kultury i Sportu
pokój 206, budynek A, II piętro
Tel. 32 47 85 117

Opłaty

Brak

Termin i sposób załatwienia

Składanie wniosku do 31 marca każdego roku.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Uwagi

Z budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie lub sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze miasta Jastrzębie-Zdrój. Prawo do otrzymania dotacji z budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój przysługuje podmiotom posiadającym tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego. Dotacja może być udzielona na nakłady konieczne na wykonywanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, które zostaną przeprowadzone w roku złożenia wniosku. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane może obejmować nakłady, których przeznaczenie określone zostało w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.162.1568 z późn. zm.). Dotacja może być udzielona w wysokości do 50 % nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona w wysokości do 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót. W przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być również udzielona do wysokości 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót. Dotacja w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną, stanowi pomoc de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Wspólnoty Europejskiej 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UE 379 z 28.12.2006 r.). Uchwały nie stosuje się do pomocy udzielonej w zakresie określonym w art. 1 Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.