Dotacja w dziedzinie kultury oraz w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
03-02-2014
 Wersja: 
4.5
 Karta informacyjna nr IKS-09  Strona: 1 / 1 

Dotacja w dziedzinie kultury oraz w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010.234.1536 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011.6.25.), Uchwała Rady Miasta w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”, Zarządzenie Nr Or-IV.0050.360.2012 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dotyczącego trybu postępowania o udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wymagane dokumenty

Wniosek mogą składać w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010. 234. 1536 z późn. zm.) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami i nie działające w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

– oferta zał. 1

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria ogólna Urzędu Miasta, parter pok. 020, budynek A, parter

Jednostka odpowiedzialna

Wydział merytoryczny
Wydział Informacji, Kultury i Sportu
pokój 205, budynek A, II piętro
tel. 32 47 85 241

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Uwagi

Umowa i sprawozdanie wg formularza wskazanego w Rozporządzeniu, o którym mowa w podstawie prawnej – załączniki 2,3