Dotacje w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
03-02-2014
 Wersja: 
1.4
 Karta informacyjna nr IKS-06  Strona: 1 / 1 
 Dotacje w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Podstawa prawna

Art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.2010.127.857 z późn. zm.) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 z późn. zm.), Uchwała NR IX.81.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie określenia

Wymagane dokumenty

Dotację na realizację zadania w zakresie rozwoju sportu przyznaje się na wniosek klubu sportowego. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1.

Do wniosku należy załączyć dokumenty i ewentualne referencje:

 • Statut organizacji lub inny dokument określający przedmiot działalności wnioskodawcy.
 • Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących.
 • Sprawozdanie merytoryczne i finansowe /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/ za ostatni rok lub za okres działalności. 

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria ogólna Urzędu Miasta, pok. 020, budynek A

Termin złożenia dokumentów

Do 30 października roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym dotacja ma zostać udzielona.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Informacji, Kultury i Sportu
pokój 205, budynek A
tel. 32 47 85 241

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Uwagi

O dotację, która jest formą realizacji celu publicznego, może ubiegać się klub sportowy niezaliczany do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój ma siedzibę i prowadzi działalność sportową w dyscyplinach sportowych: piłka nożna mężczyzn, piłka siatkowa mężczyzn, hokej na lodzie mężczyzn.

Dotacja może być przeznaczona na dofinansowanie wydatków z tytułu:

 • realizacji programów szkolenia sportowego,
 • zakupu sprzętu sportowego oraz strojów sportowych, wody mineralnej i odżywek dla zawodników,
 • kosztów organizowania zawodów sportowych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój lub uczestnictwa w zawodach,
 • kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
 • wynagrodzenia kadry szkoleniowej, trenerskiej, instruktorskiej i masażystów.  

Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane:

 • transfery zawodnika z innego klubu sportowego,
 • zapłaty kar, mandatów i innych karnych opłat nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
 • zobowiązania tego klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
 • wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego,
 • kosztów poniesionych przez klub sportowy na realizację zadania przed zawarciem umowy dotacji.