Dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska –  budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla potrzeb budynku mieszkalnego
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
17-01-2014
 Wersja: 
4.5
 Karta informacyjna nr OŚ-20-1  Strona: 1 / 1 

Dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska –

budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla potrzeb budynku mieszkalnego

Podstawa prawna

Art. 400a i 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U. 2008 nr 25, poz. 150 – z późniejszymi zmianami), Uchwała NrXVI.127.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 31 października 2013 w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji celowych  ze środków budżetu miasta  na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej  (Dz. Urz. Woj. Śl. z 14 listopada 2013r. poz. 6608)

Wymagane dokumenty

Wniosek (druk nr 6/OŚ)

Załączniki

Przed zawarciem umowy do wniosku należy dołączyć:

– oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością lub wyciąg z ksiąg wieczystych z  

  ostatnich trzech  miesięcy (druk nr 5b/OŚ)

– potwierdzenie  zgłoszenia  budowy oczyszczalni dokonane na podstawie art. 29a, lub 30 Prawa budowlanego

– oświadczenie o niekorzystaniu z dofinansowania w okresie ostatnich 15 lat. (druk nr 5c /OŚ)

– w przypadku oczyszczalni grupowej – ugoda pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego,

– pismo z Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. informujące czy teren, na którym położona jest nieruchomość wchodzi w skład Aglomeracji, czy zgodnie z planami budowy kanalizacji na terenie miasta przewiduje się jej budowę oraz o technicznych i ekonomicznych możliwościach podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.

Po zakończeniu zadania należy przedłożyć:

– zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków do eksploatacji – zgodnie z art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska,

– dowód wpłaty opłaty skarbowej,

– oryginał faktury VAT za zakup urządzeń (faktura wystawiona po dacie zawarcia umowy o dotację),

– oryginał faktury/rachunku za usługi w zakresie wykonania oczyszczalni (faktura/rachunek wystawione po dacie zawarcia umowy o dotację

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Ogólna, pok. 020 budynek A

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – pok. 513 budynek A, tel. 32 4785326

Opłaty

120 zł – opłata skarbowa za zgłoszenie instalacji do eksploatacji

Termin i sposób załatwienia

Wnioski są przyjmowane do dnia 30 listopada każdego roku i rozpatrywane wg kolejności   złożenia, nie rzadziej niż raz na miesiąc.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy