Dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska –  wykonanie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
17-01-2014
 Wersja: 
4.6
 Karta informacyjna nr OŚ-20-2  Strona: 1 / 1 

Dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska –

wykonanie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej

Podstawa prawna

Art. 400a i 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U. 2008 nr 25, poz. 150 – z późniejszymi zmianami), Uchwała Nr XVI.127.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 31 października 2013 w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji celowych ze środków budżetu miasta  na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. Urz. Woj. Śl. z 14 listopada 2013r. poz. 6608)

Wymagane dokumenty

Wniosek (druk nr 7/OŚ)

Załączniki

Przed zawarciem umowy do wniosku należy dołączyć.

oświadczenie o posiadanym prawie do  dysponowania nieruchomością lub wyciąg z ksiąg wieczystych z ostatnich trzech  miesięcy (druk nr 5b/OŚ)

-potwierdzenie zgłoszenia budowy przyłącza dokonane na podstawie art.29a, lub art.30 Prawa budowlanego oraz  zapewnienie odbioru ścieków oraz zgoda na włączenie do kanalizacji sanitarnej uzyskane z JZWiK S.A.

Po zakończeniu zadania należy przedłożyć:

 -faktury VAT i/lub rachunki za wykonanie przyłącza  (faktury/rachunki wystawione po dacie zawarcia umowy o dotację),

protokół odbioru przyłącza wystawiony przez Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.

– umowę zawartą z JZWiK o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzanie ścieków.

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Ogólna, pok.020 budynek A

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – pok. 513 budynek A, tel. 32 4785326

Opłaty

Brak.

Termin i sposób załatwienia

Wnioski są przyjmowane do dnia 30 listopada każdego roku i rozpatrywane wg kolejności   złożenia, nie rzadziej niż raz na miesiąc.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy