Dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska –zakup źródeł ciepła, zakup i montaż w budynkach mieszkalnych urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz podłączenie budynku do miejskiej sieci centralnego ogrzewania
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
17-01-2014
 Wersja: 
4.5
 Karta informacyjna nr OŚ-20-3  Strona: 1 / 1 

Dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska –zakup źródeł ciepła, zakup i montaż w budynkach mieszkalnych urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz podłączenie budynku do miejskiej sieci centralnego ogrzewania

Podstawa prawna

Art. 400a i 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U. 2008 nr 25, poz. 150 – z późniejszymi zmianami), Uchwała Nr XVI.127.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 31października 2013 w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji celowych  ze środków budżetu miasta  na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej  (Dz. Urz. Woj. Śl. z 14 listopada 2013r. poz. 6608)

Wymagane dokumenty

Wniosek (druk nr 5/OŚ)

Załączniki

Przed zawarciem umowy do wniosku należy dołączyć:

– oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością  lub wyciąg z ksiąg wieczystych z  ostatnich 3-ech  miesięcy (druk nr 5b/OŚ)

– zapewnienie dostawy gazu do celów grzewczych (w przypadku ogrzewania gazowego)

– uzgodnienie z Zakładem Energetycznym ( w przypadku ogrzewania elektrycznego)

– oświadczenie o niekorzystaniu z dofinansowania w okresie ostatnich 10 lat, (druk nr 5a/OŚ)

– potwierdzenie zgłoszenia budowy przyłącza dokonane na podstawie art.29a, lub art.30 Prawa budowlanego w tym warunki techniczne podłączenia uzgodnione z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej – (w przypadku przyłącza do miejskiej sieci c.o.)

– kserokopia umowy na odbiór nieczystości ciekłych, zawarta z uprawnionym podmiotem oraz trzy ostatnie rachunki za wywóz ścieków (w przypadku korzystania ze zbiorników bezodpływowych) lub oświadczenie o eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, w przypadku gdy nieruchomość nie jest podłączona do sieci kanalizacji sanitarnej – nie dotyczy budynków mieszkalnych w budowie.

Po zakończeniu zadania należy przedłożyć:

– oryginał faktury VAT za zakup i montaż urządzenia grzewczego ( faktura wystawiona po dacie zawarcia umowy o dotację)

– certyfikat energetyczno-emisyjny wymagany dla urządzeń grzewczych małej mocy,

– certyfikat wydany przez instytucję posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji dla kotłów c.o. na biomasę,

– oryginał faktury VAT za zakup urządzenia do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz  faktura VAT lub rachunek za usługi montażowe (faktura/rachunek wystawione po  dacie zawarcia umowy o dotację)

– oryginały faktur VAT za zakup materiałów i/lub rachunki za usługi za przyłącze do miejskiej sieci c.o. (faktury/rachunki   wystawione po dacie zawarcia umowy o dotację),

–  protokół odbioru przyłącza wydany przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria ogólna pok.020 budynek A

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – pok. 513 budynek A, tel. 32 4785326

Opłaty

Brak

Termin i sposób załatwienia

Wnioski są przyjmowane do dnia 30 listopada każdego roku i rozpatrywane wg kolejności   złożenia, nie rzadziej niż raz na miesiąc.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Uwagi

Zakupione i zainstalowane urządzenia powinny być atestowane.