Dotacje na wspieranie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie edukacji
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
22-05-2013
 Wersja: 
1.2
 Karta informacyjna nr Ed – 10  Strona: 1 / 1 

 Dotacje na wspieranie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie edukacji.

Podstawa prawna

Art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  o wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), Uchwała Nr IV.32.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII.167.2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.

 

Wymagane dokumenty

Oferty mogą być składane przez:

1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234  poz. 1536 –j.t z późn. zm.),

      2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

4. spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.z 2010 r.,  Nr 127, poz. 857 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodów na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników

 

Do oferty należy złożyć: 

a) oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w odniesieniu do zadania publicznego, będącego przedmiotem oferty,

b) kopia aktualnego odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru lub ewidencji, potwierdzająca status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

c) sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu za rok poprzedni do roku, w którym składana jest oferta (w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności),

d) oświadczenie wnioskodawcy o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno
–   prawnych,

e) zobowiązanie wnioskodawcy do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

f) oświadczenie, że podmiot nie wykorzystał dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria ogólna; pokój 020A

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Edukacji,
pokój 419A
tel.   32 47-85-171,  fax.   32 47-85-140 

Opłaty

Brak

Termin i sposób załatwienia

Termin wskazany w ogłoszonym konkursie.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Uwagi

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, Nr 6, poz. 25).

Pobierz wniosek