Dzierżawa gruntu mienia gminnego w pasie drogowym na cele :
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
25-02-2014
 Wersja: 
4.4
 Karta informacyjna nr IKI-02  Strona: 1 / 1 

Dzierżawa gruntu mienia gminnego w pasie drogowym na cele :
– związane z potrzebami zarządzania drogami
– związane z potrzebami ruchu drogowego
– związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu drogowego

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 260); Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267; Regulamin organizacyjny.

Wymagane dokumenty

Wydzierżawiający grunt w pasie drogowym składa wniosek do zarządcy drogi

Wniosek powinien zawierać:

– nazwę i siedzibę podmiotu występującego o dzierżawę gruntu

– cel dzierżawy

– lokalizację i powierzchnię zajętego gruntu pasa drogowego

– planowany okres dzierżawy gruntu pasa drogowego

Załączniki:

– szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 z zaznaczeniem granic własności i podaniem wymiarów planowanej powierzchni gruntu pasa drogowego

– zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Formularz wniosku o dzierżawę gruntu w pasie drogowym (załącznik nr 1) można otrzymać w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, pok.512B lub pobrać ze strony internetowej BIP

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna – pok. 20, bud. A

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji – tel. 32 47-85-100 wew. 132 fax. 32 47-85-350

Referat  Drogowy – pokój 512B

Opłaty

Z tytułu dzierżawy pobiera się opłatę ustaloną w umowie, zgodnie z art. 22, ust. 2 Ustawy o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. Z 2013r. poz. 260 ); Opłatę naliczoną w umowie uiszcza się przelewem na konto Urzędu Miasta podane w niniejszej umowie

Termin i sposób załatwienia

Wydanie zezwolenia następuje w formie umowy jego odmowa w formie pisemnej, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów

Tryb odwoławczy

Spory wynikłe na tle umowy rozstrzyga Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo

Uwagi

Podkłady mapowe można zakupić w Wydziale Geodezji i Kartografii tut. Urzędu Miasta.