Egzekwowanie zaległości
Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój    
44-335 Jastrzębie Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
31-12-2008 
 Wersja: 
4.0 
 Karta informacyjna nr PO-04  Strona: 1 / 1 

Egzekwowanie zaległości

 

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. Nr 229, poz. 1954 z 2005 r. z późniejszymi zmianami)
Wymagane dokumenty w oryginale
Tytuł wykonawczy
Jednostka odpowiedzialna
Wydział Podatków i Opłat  Referat Księgowości Podatkowej , pok. 110, telefon 032 47 85 227
Termin i sposób załatwienia
Prowadzenie całości spraw związanych z postępowaniem egzekucyjnym w administracji, należności pieniężnych z tytułu podatków i opłat, dla których Organ gminy jest właściwy do ich ustalania i pobierania. W postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym należności pieniężnych, egzekucję prowadzi się z:
– pieniędzy,
– wynagrodzenia za pracę,
– ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego, a także z renty socjalnej,
– z rachunków bankowych,
– z innych wierzytelności pieniężnych,
– z praw z papierów wartościowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego,
– z papierów wartościowych nie zapisanych na rachunku papierów wartościowych,
– z weksla,
– z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej,
– z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
– z pozostałych praw majątkowych,
– z ruchomości,
– z nieruchomości
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu egzekucyjnego (Prezydent Miasta).
 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Jerzy Bednarski
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba