Ewidencja klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej działających w formie stowarzyszenia
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
17-01-2012 
 Wersja: 
4.4 
 Karta informacyjna nr OB-31  Strona: 1 / 1 
Ewidencja klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej działających w formie stowarzyszenia
Podstawa prawna

 Art. 4 ust. 7 Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.( Dz.U.2010, Nr 127, poz. 857 z późn. zm.), oraz Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. ( Dz. U. z 2011, Nr 243, poz. 1449) w sprawie ewidencji klubów sportowych.

 

Wymagane dokumenty

1. Wniosek

2. Załączniki (oryginały):

– statut stowarzyszenia

– lista założycieli zawierającą: imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, adresy zamieszkania oraz własnoręczne podpisy

– informacje o adresie siedziby

– protokół z zebrania założycielskiego wraz z uchwałami:

            a) o powołaniu stowarzyszenia, 

            b) o wyborze komitetu założycielskiego,

            c) o wyborze zarządu,

            d) o wyborze komisji rewizyjnej,

            e) o przyjęciu statutu,

– oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.

3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Urzędu Miasta, pok. 020, budynek A.

 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Obywatelski – Referat Organizacji Pozarządowych; budynek A; pokój 210;

tel. 32/47-85-135, 32/47-85-151.

Opłaty

Opłata skarbowa – 10 zł

na rachunek bankowy Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój:

Bank Spółdzielczy Jastrzębie  96 8470 0001 2001 0017 6125 0002

Termin i sposób załatwienia

Do 7 dni w przypadku braku błędów formalno-prawnych.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału Obywatelskiego Krzysztof  Kucia
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba