Ewidencja korespondencji (przychodząca, wychodząca)
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
31-01-2011 
 Wersja: 
4.1 
 Karta informacyjna nr Or-02  Strona: 1 / 1 

Ewidencja korespondencji (przychodząca, wychodząca)

 

Podstawa prawna
Kodeks Postępowania Administracyjnego – tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późń. zm.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  i  zakresu działania archiwów zakładowych – Dz. U. z 2011r. Nr 14, poz. 67.

Wymagane dokumenty
Wniosek (pismo) złożone w kancelarii ogólnej przez wydział lub petenta

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Organizacyjny – Kancelaria Ogólna, po zarejestrowaniu w ewidencji  pismo zostaje skierowane do wydziału merytorycznego.
Telefon: 032 47-85-212
Budynek A – parter, pok. 020.

Opłata
nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia
Reguluje Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Tryb odwoławczy 
Tryb odwoławczy regulują przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Uwagi 
Brak

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Marzena Zbrońska
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba