Koordynacja procedury udzielania „małych grantów” dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
24-01-2012 
 Wersja: 
1.0 
 Karta informacyjna nr OB-33  Strona: 1 / 1 
Koordynacja procedury udzielania „małych grantów” dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
Podstawa prawna

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 j.t z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, Nr 6, poz. 25).

Wymagane dokumenty

Oferta zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik do w/w Rozporządzenia.

Załączniki do oferty (oryginały lub ksero potwierdzone za zgodność z oryginałem):

  • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji
  • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(ów).

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Urzędu Miasta, pok. 020, budynek A

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Obywatelski – Referat Organizacji Pozarządowych ; budynek A; pokój 210;

tel. 32/47-85-135, 32/47-85-151

Opłaty

Brak

Termin i sposób załatwienia

Miasto może zlecić organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust 3 realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert. Procedurę udzielania „małych grantów” reguluje art. 19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferta musi spełniać następujące warunki:

       1.wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł.,

        2.  realizacja zadania publicznego odbywa się w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Koordynacja działań polega na prowadzeniu przez Wydział Obywatelski – Referat Organizacji Pozarządowych ewidencji ofert złożonych w ramach „małych grantów”. Następnie oferta zostaje przekazana wydziałowi merytorycznemu, którego dotyczy zadanie. W przypadku uznania celowości realizacji zadania publicznego w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty Wydział Obywatelski – Referat Organizacji Pozarządowych w porozumieniu z wydziałem merytorycznym zamieszcza ofertę na okres 7 dni w:

         Biuletynie Informacji Publicznej,

         na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta

         stronie internetowej www.jastrzebie.pl.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenie oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie terminu 7 dni oraz po rozpatrzeniu zgłoszonych ewentualnie uwag Miasto niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Umowę przygotowuje właściwy merytorycznie wydział, którego dotyczy zadanie.

Wydział Obywatelski – Referat Organizacji Pozarządowych niezwłocznie zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, stronie internetowej www.jastrzebie.pl. protokół o wynikach rozstrzygnięć.

            Łączna kwota środków finansowych przekazanych w formie małych grantów temu samemu podmiotowi w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 20 000 zł.

            Wysokość środków finansowych przyznanych przez Miasto w trybie „małych grantów” nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego                          i o wolontariacie.

Tryb odwoławczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

nie przysługuje 

Uwagi

Oferta, umowa i sprawozdanie realizacji zadania publicznego zgodne ze wzorami stanowiącymi załączniki do Rozporządzenia, o którym mowa w podstawie prawnej.

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału Obywatelskiego  Krzysztof Kucia
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba