Koordynowanie konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
03-01-2014
 Wersja: 
4.5
 Karta informacyjna nr OB-32  Strona: 1 / 1 
Koordynowanie konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
Podstawa prawna

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 j.t z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, Nr 6, poz. 25), Zarządzenie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr Or-IV.0050.360.2012 z dnia 01.08.2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dotyczącego trybu postępowania o udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Wymagane dokumenty

Oferta zgodna ze wzorem stanowiącym załącznik do w/w Rozporządzenia.

Załączniki do oferty (oryginały lub ksero potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione):

  • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji
  • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(ów).

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert może zawierać dodatkowo inne wymagane załączniki.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Urzędu Miasta, pok. 020, budynek A

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Obywatelski – Referat Organizacji Pozarządowych ; budynek A; pokój 210;

tel. 32/47-85-135, 32/47-85-151

 

Opłaty

Brak

 

Termin i sposób załatwienia

Koordynacja działań związanych z udzieleniem dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie polega na weryfikacji prawidłowości sporządzania ogłoszeń konkursowych oraz innych dokumentów dotyczących postępowania o udzieleniu dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Udzielenie dotacji poprzedzone jest przeprowadzeniem otwartego konkursu ofert. Wydział Obywatelski – Referat Organizacji Pozarządowych ogłasza konkurs w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Miasta www.jastrzebie.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. Termin składania wniosków określa ogłoszenie. Wydział Obywatelski – Referat Organizacji Pozarządowych prowadzi ewidencję ofert złożonych przez podmioty ubiegające się o dotację, a także przeprowadza wstępną kwalifikację wniosków pod względem formalnym, szczegółowe kryteria określa ogłoszenie konkursowe. Do każdej z ofert zostaje wystawiona karta oceny formalnej. Następnie oferty ze stosowną adnotacją o ich ważności przekazywane są wydziałowi merytorycznemu, którego dotyczy konkurs. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta dokonuje oceny merytorycznej ofert. Dotację otrzymują oferenci, których oferty uzyskały minimalną wymaganą w ogłoszeniu konkursowym liczbę punktów. Ostateczną decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta w drodze Zarządzenia. Referat Organizacji Pozarządowych zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Miasta www.jastrzebie.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta wyniki rozstrzygnięć ze wskazaniem: podmiotu otrzymującego dotację, nazwy zadania publicznego, wysokości przyznanych środków publicznych. Umowę o udzielenie dotacji sporządza i nadzoruje Wydział merytoryczny.

 

Tryb odwoławczy

Każdy w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

Uwagi

Oferta, umowa i sprawozdanie realizacji zadania publicznego zgodne ze wzorami stanowiącymi załączniki do Rozporządzenia, o którym mowa w podstawie prawnej.

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału Obywatelskiego  Krzysztof Kucia
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba