Koordynowanie przygotowania projektu budżetu jednostek
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
01-06-2011 
 Wersja: 
4.1 
 Karta informacyjna nr Or-06  Strona: 1 / 1 

 Koordynowanie przygotowania projektu budżetu jednostek 
pomocniczych

 

Podstawa prawna
Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990r. tj. Dz.U. Z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta 
Uchwała Nr LVII/719/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z 24 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej  Miasta Jastrzębie Zdrój; Zarządzenie Nr  Or.IV. 0151-274/2010 Prezydenta Miasta z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2011 rok oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych.
Wymagane dokumenty
Wniosek złożony przez jednostkę pomocniczą
Jednostka odpowiedzialna
Wydział Organizacyjny
Telefon  032 47-85-347
Budynek A – parter, pokój 021.
Opłaty
nie dotyczy
Termin i sposób załatwienia
Termin reguluje harmonogram prac nad projektem budżetu określony w uchwale w sprawie zasad przygotowywania budżetu na dany rok. 
Zgodnie z Uchwałą Nr LVII/719/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z 24 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej  Miasta Jastrzębie Zdrój: 
‚Mieszkańcy Miasta za pośrednictwem radnych i przedstawicieli   jednostek   pomocniczych składają Prezydentowi Miasta wnioski do projektu uchwały budżetowej w terminie do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy.’ 
Tryb odwoławczy 
Nie przysługuje
Uwagi 
Realizacja budżetu następuje w komórkach merytorycznych zgodnie z klasyfikacją budżetową.
 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Marzena Zbrońska
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba