Nabór pracownika
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
01-03-2012 
 Wersja: 
1.1 
 Karta informacyjna nr Or-21  Strona: 1 / 1 

 Nabór pracownika

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),

Zarządzenie Nr Or. IV.0151-82/2009 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 12 marca 2009 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój z późn. zm.

Kodeks pracy,

Kodeks postępowania administracyjnego.

Wymagane dokumenty

·         Ogłoszenie o naborze

·         Dokumenty naboru, na które składają się w szczególności:

1) podanie podpisane własnoręcznie,

2) życiorys lub CV (wraz opisem przebiegu praktyki zawodowej, dane kontaktowe),

3) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

4) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu

    z pełni praw publicznych,

5) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów

    naboru,

6) kserokopia dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie potwierdzona za zgodność

    z oryginałem przez kandydata,

7) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, referencje.

 

Dokumenty naboru składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko urzędnicze i tylko
w formie pisemnej w pokoju
020 A Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów naboru drogą elektroniczną ani poza ogłoszeniem.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Organizacyjny

Telefon  032 47-85-232

Budynek A – 1 piętro, pokój 121.

 

Opłata

nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia

Termin do składania dokumentów określony  w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

1 W toku naboru po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej Komisja Naboru wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których przedstawia kierownikowi jednostki celem zatrudnienia wybranego kandydata.

2. Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo
w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie osób, o których mowa w ust. 1.

3.  Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ust. 2, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy
informacyjnej w Urzędzie Miasta przez okres co najmniej 3 miesięcy.

 

Tryb odwoławczy

Od rozstrzygnięcia o naborze nie przysługuje odwołanie.

 

Uwagi

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój jest otwarty
i konkurencyjny.

Dokumenty naboru kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną
dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty naboru osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole jako 5 najlepszych kandydatów będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną przez okres 5 lat.

Dokumenty naboru pozostałych osób będą odbierane osobiście przez zainteresowanych.

Jeśli przez okres 3 miesięcy osoba zainteresowana nie zgłosi się po odbiór dokumentów, kopie dokumentów ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Marzena Zbrońska
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba