Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
14-01-2014
 Wersja: 
4.6
 Karta informacyjna nr M-07  Strona: 1 / 1 

Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy

 Podstawa prawna

Art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.). Uchwała Nr LXIII/814/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Jastrzębie- Zdrój (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 10 grudnia 2010 roku Nr 262, poz. 4155 z późn. zm.).

Zarządzenie Nr Or.IV.0151-14/2011 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie zasad gospodarowania składnikami majątkowymi, obejmującymi mienie nieruchome stanowiące własność Miasta Jastrzębie-Zdrój i Skarbu Państwa z późniejszymi zmianami.

Księga II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

 

Wymagane dokumenty

1)    Wniosek o nabycie nieruchomości lub działanie z urzędu.

2)    Decyzja Prezydenta Miasta w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nabycia nieruchomości.

3)    Zgoda Rady Miasta na nabycie nieruchomości lub zarządzenie Prezydenta.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pokój 020 A).

 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Mienia – Referat Obrotu Nieruchomościami, budynek B, piętro IV, pok. nr 417, 416

tel. 32 47-85-273, kierownik referatu tel. 32 47-85-272

 

Opłaty

1)    notarialne i sądowe płatne w formie jednorazowej,

2)    koszty ewentualnego podziału działki oraz wyrysów i wypisów z dokumentacji geodezyjnej płatne w formie jednorazowej.

 

Termin i sposób załatwiania

1)    Podjęcie decyzji przez Prezydenta Miasta.

2)    Podjęcie przez Radę Miasta uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lub wydanie zarządzenia przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

3)    Rokowania z właścicielem.

4)    Przeprowadzenie ewentualnego podziału geodezyjnego.

5)    Spisanie protokołu z rokowań.

6)    Wyznaczenie terminu sporządzenia umowy notarialnej.

7)    Zawarcie umowy notarialnej.

Termin załatwienia sprawy: ok. 6 miesięcy.

 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje tryb odwoławczy, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczenia woli przed notariuszem.

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Daniel Zarzycki
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba