Nadzór nad realizacją zadania
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
25-02-2014
 Wersja: 
4.2
 Karta informacyjna nr IKI-16  Strona: 1 / 1 

Nadzór nad realizacją zadania

Podstawa prawna

Prawo budowlane, (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409), PZP – Zarządzenie PM Nr Or.0151 – 196/2007,, Umowa; Regulamin organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji fax 32 47-85-350

Referat Drogowy tel. 32 47-85-100 wew. 331, 312, 176, 114 pok. 505B, 508B, 506B

Referat Budownictwa Ogólnego tel. 32 47-85-100 wew. 314, 147, 303, 311 pok. 506B, 507B

Referat Planowania i Rozliczeń tel. 32 47-85-100 wew. 301 pok. 501B

Referat Komunalny tel. 32 47 85 100 wew. 145, 215, 388 pok. 511B, 512B

Termin i sposób załatwienia

 • Ustalenie zakresu (wykonanie obmiarów, przygotowanie kosztorysu, itp.)
 • Przygotowanie kompletu materiałów przetargowych (SIWZ, wzór umowy, załączniki),
 • Procedura przetargowa,
 • Zawarcie umowy na realizację inwestycji, remontów
 • Przekazanie umowy do Referatu Planowania i Rozliczeń
 • Przygotowanie Dziennika budowy,
 • Przekazanie placu budowy wykonawcy robót, zakresu robót
 • Realizacja zadania (nadzór – bieżąca kontrola postępu robót i zgodności z dokumentacją techniczną oraz sztuką budowlaną, przepisami prawa budowlanego, protokółami, wpisami do dziennika budowy, narady koordynacyjne, częściowe rozliczanie finansowe robót),
 • Odbiór zadania, protokół odbioru inwestycji (robót)
 • Przekazanie protokołu odbioru Inwestycji (robót) do Referatu Planowania i Rozliczeń
 • Rozliczenie inwestycji, remontu
 • Przekazanie Użytkownikowi kompletu materiałów odbiorowych związanych z wykonaniem inwestycji lub remontu.