Numeracja porządkowa budynków
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
15-01-2014
 Wersja: 
4.5
 Karta informacyjna nr G-10  Strona: 1 / 1 
Numeracja porządkowa budynków

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późniejszymi zmianami) ; rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. poz. 125)

Wymagane dokumenty

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku wybudowanego / w trakcie budowy / prognozowanego do wybudowania (zał. nr 1 do karty) z załączonymi dokumentami:

– w przypadku budynku wybudowanego z funkcją mieszkalną:

·         mapa z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej budynku

·         pozwolenie na użytkowanie budynku wydane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego lub

·         zgłoszenie zakończenia budowy potwierdzone przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

– w przypadku pozostałych budynków wybudowanych:

  • kopia mapy zasadniczej, ewidencyjnej lub innej z zaznaczoną lokalizacją budynku

– w przypadku budynku w trakcie budowy lub prognozowanego do wybudowania:

  • kopia mapy zasadniczej, ewidencyjnej lub innej z zaznaczoną prognozowaną / projektowaną lokalizacją budynku

 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Geodezji i Kartografii

pok. B-318, tel. 32 4785280

Opłaty

Czynności zwolnione z opłaty skarbowej

Termin i sposób załatwienia

Po przedłożeniu wymaganych załączników, wnioskodawca w terminie do 7 dni otrzymuje zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego, które przekazuje  się do wiadomości Komendzie Miejskiej Policji, Urzędowi Statystycznemu, ewidencji gruntów i budynków, Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego

Tryb odwoławczy

Osoby niezadowolone z ustalonego lub zmienionego numeru porządkowego budynku mogą wnieść o jego zmianę. Od decyzji odmawiającej zmiany ustalonego numeru porządkowego służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi

Z urzędu dokonuje się zmian numeracji porządkowej budynków w związku z nadaniem nowej nazwy odcinkowi dotychczasowej ulicy, a także gdy w wyniku istotnych zmian w zagospodarowaniu przestrzennym numerowanie kolejnych budynków staje się niemożliwe w zgodzie z obowiązującymi przepisami.