Obniżka stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00

 Data aktualizacji 
14-01-2014

 Wersja: 
4.7
 Karta informacyjna nr GM – 11  Strona: 1 / 1 
Obniżka stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu

Podstawa prawna
Art.7 i 21 ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001  r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31 poz.266 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwała Nr LXIII/795/2010 Rady Miasta Jastrzębie–Zdrój.

Wymagane dokumenty
Wniosek o obniżkę wysokości stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu,

deklaracja o wysokości dochodów osiągniętych przez gospodarstwo domowe w okresie trzech ostatnich miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

Załączniki:

– zaświadczenia o wysokości dochodów osiągniętych w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wszystkich zamieszkujących w lokalu osób

(z uwagi na złożoność sprawy druki zaświadczenia do pobrania w Biurze Obsługi Interesanta, Stanowiska 3 i 4)

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Gospodarki Mieszkaniowej, Biuro Obsługi Interesantów, Stanowisko Nr 3,4
tel. 32 4785 104, 32 4785 106

Opłaty
Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia
Wniosek rozpatrywany jest przed upływem 1 miesiąca od daty złożenia, forma pisemna.

Obniżkę stawki czynszu stosuje się na okres 12 miesięcy począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku..

Uwagi
Obniżka wysokości stawki czynszu za 1 m2 przysługuje jedynie najemcom lokali, stanowiących własność gminy, oraz podnajemcom, którzy używają lokali wynajmowanych przez gminę od innych właścicieli i podnajmowanych tym podnajemcom, spełniającym następujące warunki dochodowe:

·  20 % obniżkę stawki czynszu stosuje się u najemców gdy średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o obniżenie stawki czynszu nie przekracza 75 % najniższej krajowej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 50 % w gospodarstwie wieloosobowym;

· 50 % obniżkę stawki czynszu stosuje się u najemców gdy średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o obniżenie stawki czynszu nie przekracza 50 % najniższej krajowej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 30 % w gospodarstwie wieloosobowym.

* kwota najniższej emerytury jest wartością zmienną, od 01.03.2013 roku wynosi 831,15 zł

Pobierz wniosek w formacie PDF.
Wniosek należy drukować dwustronnie.