Obsługa zgłoszenia pracy geodezyjnej
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
30-07-2014
 Wersja: 
4.4
 Karta informacyjna nr G-01   Strona: 1 / 1 
Obsługa zgłoszenia pracy geodezyjnej 

Podstawa prawna

1.   Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z późn. zm.).

2.   Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 924).

3.   Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. poz. 917).

        

Wymagane dokumenty

1.   Zgłoszenie pracy geodezyjnej (w/g wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

2.   Kopia świadectwa uprawnień geodezyjnych (dotyczy wykonawców robót zgłaszanych po raz pierwszy w tutejszym urzędzie)

        

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Geodezji i Kartografii
Referat Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
pok. B-311, tel. 32 4785320

 

Opłaty

1.Zamówione materiały zasobu udostępnia się za opłatą wynikającą z Dokumentu Obliczenia Opłaty.

2. Wysokość opłaty ustalana jest zgodnie z załącznikiem do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

3.   Wniesienie opłaty następuje przed odbiorem materiałów.

 

Termin i sposób załatwienia

1.   Organ, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, w terminie 10 dni roboczych uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie.

2.   Organ, który otrzymał zgłoszenie może uzgodnić z wykonawcą inny harmonogram udostępniania materiałów zasobu.

 

Tryb odwoławczy

 

1.   W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej

opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną, od której służy odwołanie do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach

2.   Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.

3.   W przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.

 

Uwagi

1.      Jeżeli praca geodezyjna ma charakter długotrwały i złożony można ustalić w zgłoszeniu etapy i formę przekazywania operatu pomiarowego do zasobu.

2.      Geodeci obsługiwani są w godzinach pracy Urzędu, poza czwartkiem od 7.30-14.00

3.      Edytowalne wzory formularzy znajdują się na stronie GUGiK pod adresem:

http://www.gugik.gov.pl/informacje/aktualnosci/web/2014/wzory-zalacznikow-do-rozporzadzen