Opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe  i zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych
ul. Zielona 20A
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa, piątek – od 7.30 do 13.00 czwartek – od 12.00 do 17.00 
 Data aktualizacji 
15-05-2014
 Wersja: 
1.5
 Karta informacyjna nr Sr 11  Strona: 1 / 1 
Opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna

Podstawa prawna

Art. 6 ust. 2a, 2b, art. 16 ust. 6b, art. 18 ust. 5a,5e,  art. 22 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1442  z późn. zm.), art. 66 ust. 1 pkt. 28, 28a,28b, ust. 2,3  art. 73 pkt. 10,10a, art. 75 ust. 11, art.81 ust.8 pkt.9,9b,9c, art. 86 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz..U. z 2008 nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)

 

Wymagane dokumenty

–  oświadczenie osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy (załącznik nr 1)

–  oświadczenie osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna (załącznik nr 2)

–  druk w sprawie danych osoby zgłaszanej do ubezpieczeń  (załącznik nr 3)

–  druk zgłoszenia danych o członkach rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego (załącznik nr 4)

Załączniki

Dokumenty potwierdzające okresy ubezpieczania (składkowe i nieskładkowe), m.in.:

·       legitymacja ubezpieczeniowa

·   świadectwo pracy (w przypadku braku świadectwa: zaświadczenie od pracodawcy lub zaświadczenie z ZUS o okresie zatrudnienia

·       akty urodzenia dzieci

·  zaświadczenie o okresie zatrudnienia na umowę zlecenia, jeżeli w tym okresie osoba podlegała obowiązkowi ubezpieczenia społecznego

·       zaświadczenie ośrodka pomocy społecznej o okresie opłacania składek na ubezpieczenia emerytalno – rentowe w związku z pobieraniem zasiłku stałego i/ lub gwarantowanego zasiłku okresowego

·  zaświadczenie o okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego, zasiłku opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego lub innego świadczenia wypłacanego po ustaniu zatrudnienia

·       zaświadczenie o okresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej

·  zaświadczenie z urzędu pracy o okresach pobierania zasiłku dla bezrobotnych

·  świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki lub umowa o praktyczną naukę zawodu wraz ze świadectwem pracy

· zaświadczenie potwierdzające okres studiów wyższych ukończonych terminowo w systemie dziennym na jednym kierunku

·       zaświadczenie potwierdzające okres pracy w gospodarstwie rolnym

·       książeczka wojskowa

·       decyzja ZUS o ustaleniu kapitału początkowego

 

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych, ul. Zielona 20A

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych, ul. Zielona 20A, tel. 32 47-51-638, 32-47-16-882

                                                              

Opłaty

Brak

Termin i sposób załatwienia

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy