Pierwsza rejestracja pojazdu
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
08-01-2013 
 Wersja: 
4.3 
 Karta informacyjna nr Km 1-1  Strona: 1 / 1 
Pierwsza rejestracja pojazdu

Podstawa prawna                                        

Art. 72, 73, 74 ustawy z dn. 20.06.1997 – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137).

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz wniosku (wypełnia właściciel)

Załączniki w oryginale:

 • wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji
 • dowód własności pojazdu (faktura, rachunek itp. )
 • karta pojazdu
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju lub dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy albo zaświadczenie o zwolnieniu od akcyzy (dotyczy samochodów osobowych i quadów)
 • oświadczenie producenta lub importera o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów lub dowód wpłaty 500 zł. na Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w przypadku nie zapewniania sieci.

Do wglądu

 • dowód osobisty, a w przypadku osób prawnych – wypis z właściwego rejestru
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia OC

Miejsce złożenia dokumentów

Sala Obsługi Interesantów, stanowiska: 10, 11, 12, 13 i 14 tel. 032 47-85-365 do 368 i 172

Opłaty

Opłata administracyjna

 • za pozwolenie czasowe – 13,50 zł
 • za tablice:

a.     zwyczajne:

·         na samochód – 80,00 zł

·         na przyczepę – 40,00zł

·         na motocykl – 40,00 zł

·         na motorower – 30,00zł

b.    indywidualne :

·         na pojazd samochodowy – 1000,00 zł

 • za dowód rejestracyjny – 54,00 zł
 • za komplet znaków legalizacyjnych – 12,50 zł
 • za nalepkę kontrolną – 18,50 zł. (dotyczy tylko samochodów)

Opłata ewidencyjna

w wysokości wielokrotności 0,50 zł za wydanie: pozwolenia czasowego, dowodu rejestracyjnego, nalepki kontrolnej i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych.

Termin i sposób załatwienia

Po złożeniu kompletnego wniosku organ dokonuje rejestracji czasowej na okres 30 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu, wydając tablice rejestracyjne i pozwolenie czasowe.

Termin ważności pozwolenia może być w razie konieczności przedłużony o 14 dni.

Po zakończeniu postępowania organ odbiera od strony pozwolenie czasowe i dokonuje rejestracji pojazdu wydając dowód rejestracyjny. Informacja o tym czy dowód rejestracyjny można już odebrać znajduje się na stronie internetowej www.pojazd.pwpw.pl.

W przypadku niezgłoszenia się strony po odbiór dowodu rejestracyjnego organ dokonuje rejestracji, po zakończeniu postępowania, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Rejestracja pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

W przypadku nabycia samochodu osobowego lub quada od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży dokument potwierdzający zapłatę akcyzy może być zastąpiony oświadczeniem, że wyspecjalizowany salon sprzedaży posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju.

 

Oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci lub dowód wpłaty 500 zł. na Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest wymagany wyłącznie przy rejestracji:

a)     samochodu osobowego,

b)    samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,

c)     trójkołowego pojazdu silnikowego z wyjątkiem motocykla trójkołowego.