Podział nieruchomości
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
15-01-2014
 Wersja: 
4.3
 Karta informacyjna nr G-09  Strona: 1 / 1 
Podział nieruchomości

Podstawa prawna

Art. 92-99 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami) ; rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. Nr 268, poz. 2663)

Wymagane dokumenty

Wniosek strony (zał. nr 1 do karty) z załączonymi dokumentami:

1. dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości

2. wypis z rejestru gruntów oraz kopia mapy ewidencyjnej – aktualne oryginały

3. wstępny projekt podziału (3 egz. w oryginale), z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami (podziały dokonywane niezależnie od ustaleń planu miejscowego)

4.  protokół z przyjęcia granic nieruchomości

5. wykaz zmian gruntowych

6. wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w ewidencji gruntów i budynków jest inne niż w KW

7. mapę z projektem podziału przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (5 egz.) – dokument może zawierać treść zał. 5 i 6

Jeżeli jest wymagane wyrażenie opinii (postanowienia), o której mowa w art. 93 ust. 4 i 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami, dokumenty wymienione jako zał. 4-7 dołącza się do wniosku o podział nieruchomości po uzyskaniu pozytywnej opinii oraz po przyjęciu do PZGiK dokumentacji z czynności przyjęcia granic nieruchomości (geodezyjnego operatu pomiarowego).

W przypadku podziałów niezależnych od ustaleń planu, załączniki 1-7 składa się jednocześnie z wnioskiem o podział po przyjęciu do PZGiK geodezyjnego operatu pomiarowego

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Geodezji i Kartografii 

pok. B-318, tel. 32 4785280

Opłaty

Czynności zwolnione z opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Postanowienie opiniujące zgodność proponowanego podziału z ustaleniami planu miejscowego do 14 dni od złożenia kompletnego wniosku (zał.1-3)

Pozytywna opinia upoważnia do opracowania projektu podziału, po przeprowadzeniu odpowiednich prac terenowych, przez uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.

Decyzję zatwierdzającą podział wydaje się do 14 dni od dnia złożenia przez stronę dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej opracowanej przez uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego (zał. 4-7).

Termin załatwienia sprawy zależny od przebiegu czynności geodezyjnych.

Po nadaniu decyzji klauzuli ostateczności, na jej podstawie wprowadza się zmianę z urzędu w operacie ewidencji gruntów i budynków, z powiadomieniem wydziału ksiąg wieczystych.

Tryb odwoławczy

Na opinię wydaną w formie postanowienia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego złożone za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 7 dni od jej doręczenia.

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego złożone za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Uwagi

·       Podziały nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele rolne lub leśne zamawia się bezpośrednio u uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

·       Przed złożeniem wniosku o podział zaleca się konsultację z geodetą uprawnionym lub Wydziałem Geodezji i Kartografii w sprawie zastosowania odpowiedniego trybu załatwienia sprawy.

·       Działki gruntu wydzielone – zgodnie z planem miejscowym – pod drogi publiczne w postępowaniu prowadzonym na wniosek właściciela / użytkownika wieczystego przechodzą, z mocy prawa, na własność odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego (drogi gminne na rzecz gminy) z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna.

Odszkodowanie ustala się i wypłaca w odrębnym postępowaniu, prowadzonym na wniosek dotychczasowego właściciela, w Wydziale Mienia UM

Dokonanie podziału nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego może skutkować ustaleniem opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału. Sprawę ustalenia opłaty prowadzi w odrębnym postępowaniu Wydział Mienia UM.