Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
10-06-2013 
 Wersja: 
1.3
 Karta informacyjna nr IKS-05-2  Strona: 1 / 1 

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Podstawa prawna

Ustawa z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2001.112.1198 z późn.zm.)

Ustawa z 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U.2013.267)

Ustawa z 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t Dz. U.2012.270 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

Podmiot zobowiązany (Urząd Miasta) udostępnia informację publiczną w celu ponownego wykorzystania na wniosek, w przypadkach gdy

1) informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania,

albo

2) wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

Wzór wniosku

Jednostka odpowiedzialna

Wydział merytoryczny

Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej prowadzi Wydział Informacji, Kultury i Sportu – budynek A, I piętro, pokój 103 A, tel. 32 47 85 136, pokój 102A, tel. 32 4785 146

Miejsce składania dokumentów

•       Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Kancelaria Ogólna, budynek A. Parter, pokój 020

•       Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie SEKAP (www.sekap.pl)

•       Poczta elektroniczna – zalecany adres e-mail miasto@um.jastrzebie.pl

(Uwaga w przypadku przesłania wniosku pocztą elektroniczną wymagane jest jego podpisanie za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego)

Opłaty

Podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania na wniosek, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Nakładając opłatę uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, jakie będą brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ w szczególności  na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i określonej formie.

Przy obliczaniu opłat za wnioski o  ponowne wykorzystanie informacji będą brane pod uwagę następujące czynniki:

w odniesieniu do wniosków typowych – koszt wydruku, wykonania ksero, koszt zakupu innego nośnika informacji będącego w posiadaniu Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, koszt wysyłki informacji

w odniesieniu do wniosków  nietypowych – konieczność zmiany formatu utrwalenia informacji wymagającego uzyskania dodatkowego oprogramowania lub sprzętu (koszt zakupu tego sprzętu i oprogramowania), koszt zakupu nośnika informacji niebędącego w posiadaniu Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, koszt przesyłki informacji przekraczającej koszt wysyłki paczki o wadze powyżej       1 kg, koszt zlecenia wykonania czynności niezbędnych dla przygotowania informacji w sposób lub w formie wskazanej we wniosku, jeśli Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój nie posiada technicznych możliwości wykonania tych czynności.

Termin i sposób załatwienia sprawy

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych podmiot zobowiązany może przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

Podmiot zobowiązany może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej dotyczące:

1) obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od podmiotu zobowiązanego,

2) obowiązku dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie  pozyskanej formie,

3) obowiązku informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,

4) zakresu odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za przekazywane informacje.

 Podmiot zobowiązany:

1) przekazuje informacje publiczne w celu ponownego wykorzystywania bez ograniczenia warunkami, a w przypadku posiadania informacji publicznych przez wnioskodawcę zawiadamia o braku ograniczenia warunkami ponownego wykorzystywania informacji publicznej,

2) przedstawia wnioskodawcy ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej w przypadku jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów

3) odmawia, w drodze decyzji, ponownego wykorzystywania informacji publicznej.

Podmiot zobowiązany odmawia ponownego wykorzystywania informacji publicznej, w przypadku gdy:

1) dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniom, o których mowa  w art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, lub w przepisach odrębnych ustaw,

2) ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim.

Podmiot zobowiązany może odmówić ponownego wykorzystania informacji publicznej w sytuacji, gdy przygotowanie informacji publicznej wymaga opracowania, w szczególności przetworzenia, informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania oraz dostarczenia z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

Tryb odwoławczy

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy. W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

Od decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystania informacji publicznej oraz o wysokości opłat służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Skargę można wnieść Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach po wyczerpaniu środków zaskarżenia. Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi.

Skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.