Postępowanie mandatowe
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-85-112
Godziny pracy: cały tydzień, przez całą dobę

 Data aktualizacji 
31-07-2014
 Wersja: 
4.3
 Karta informacyjna nr SM-01-1  Strona: 1 / 1 

Postępowanie mandatowe

Podstawa prawna

Ustawa o Strażach Gminnych, Kodeks Wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Rozporządzenie MSWiA w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego przez strażników straży gminnych, Inne pozakodeksowe przepisy o wykroczeniach.

Wymagane dokumenty

Do wglądu

dowód tożsamości osoby

Miejsce załatwiania sprawy

Teren administracyjny miasta Jastrzębie-Zdrój

Jednostka odpowiedzialna za pomiar

Straż Miejska w Jastrzębiu-Zdroju, pok. nr 1,

tel. 32 47-85-290  fax. 32 47-13-757

Opłaty

Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z przepisami KPW

Nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego nie może nastąpić po upływie:

14 dni od daty ujawnienia czynu w wypadku gdy schwytano sprawcę wykroczenia na gorącym uczynku lub bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia.

90 dni w wypadku gdy funkcjonariusz uprawniony do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego stwierdzi popełnienie wykroczenia naocznie pod nieobecność sprawcy, a nie zachodzi wątpliwość co do osoby sprawcy czynu.

180 dni w wypadku gdy funkcjonariusz uprawniony do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego stwierdzi popełnienie wykroczenia za pomocą przyrządu kontrolno – pomiarowego lub urządzenia rejestrującego, a sprawca nie został schwytany na gorącym uczynku lub bezpośrednio potem, i nie zachodzi wątpliwość co do sprawcy czynu.

W postępowaniu mandatowym można nakładać grzywnę w drodze mandatu karnego:

wydawanego ukaranemu po uiszczeniu grzywny bezpośrednio funkcjonariuszowi, który ją nałożył (mandat taki staje się prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny funkcjonariuszowi, który ją nałożył)

kredytowanego, wydawanego ukaranemu za potwierdzeniem odbioru (mandat taki zawiera pouczenie o obowiązku uiszczenia grzywny w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu oraz  o skutkach nieuiszczenia grzywny w terminie, staje się on prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru przez ukaranego

zaocznego, który powinien wskazywać, gdzie w terminie 7 dni od daty jego wystawienia ukarany może uiścić grzywnę, oraz informować o skutkach jej nieuiszczenia w terminie, staje się prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny we wskazanym miejscu i terminie

W razie odmowy przyjęcia mandatu karnego lub nieuiszczenia w wyznaczonym terminie grzywny nałożonej mandatem zaocznym, organ którego funkcjonariusz nałożył grzywnę występuje do Sądu z wnioskiem o ukaranie (art.99 KPW).

Tryb odwoławczy

Zgodnie z przepisami KPW

Prawomocny mandat karny podlega uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn nie będący czynem zabronionym jako wykroczenie. Uchylenie następuje na wniosek ukaranego złożony w zawitym terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się mandatu lub z urzędu (art.101 §1 KPW).

Uprawnionym do uchylenia prawomocnego mandatu karnego jest sąd właściwy do rozpoznania sprawy, na którego obszarze działania grzywna została nałożona. W przedmiocie uchylenia mandatu karnego sąd orzeka na posiedzeniu. Przed wydaniem postanowienia sąd może zarządzić stosowne czynności w celu sprawdzenia podstaw do uchylenia mandatu karnego. (art.101 §2 KPW).

Uchylając mandat karny nakazuje się podmiotowi, na rachunek którego pobrano grzywnę, zwrot uiszczonej kwoty. (art.101 §3 KPW)