Postępowanie wnioskowe
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek – piątek, godz. 7.00 – 15.00
       
 Data aktualizacji 
31-07-2014
 Wersja: 
4.2
 Karta informacyjna nr SM-01-2  Strona: 1 / 1 

Postępowanie wnioskowe

Podstawa prawna

Ustawa o Strażach Gminnych, Kodeks Wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Inne pozakodeksowe przepisy o wykroczeniach.

Wymagane dokumenty

Do wglądu

dowód tożsamości osoby

Miejsce załatwiania sprawy

Teren administracyjny miasta Jastrzębie-Zdrój

Jednostka odpowiedzialna za pomiar

Straż Miejska w Jastrzębiu-Zdroju, pok. nr 3a,

tel. 32 47-85-101 

Opłaty

Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia

Straż Miejska przeprowadza czynności wyjaśniające w celu ustalenia, czy istnieją podstawy do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie oraz zebrania danych niezbędnych do sporządzenia wniosku o ukaranie, Czynności te w miarę możności należy podjąć w miejscu popełnienia czynu bezpośrednio po jego ujawnieniu i zakończyć w ciągu miesiąca. (art.54§1KPW). Jeżeli czynności wyjaśniające nie dostarczyły podstaw do wniesienia wniosku o ukaranie, zawiadamia się o tym ujawnionych pokrzywdzonych oraz osobę, która złożyła zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia, wskazując przyczynę niewniesienia wniosku o ukaranie (art.54§2KPW). Należy niezwłocznie przesłuchać osobę, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie. Osoba taka ma prawo odmówić złożenia wyjaśnień oraz zgłosić wnioski dowodowe, o czym należy ją pouczyć. Przesłuchanie tej osoby zaczyna się od powiadomienia jej o treści zarzutu wpisanego do protokołu przesłuchania. (art.54§6KPW). Od przesłuchania osoby można odstąpić, jeżeli byłoby ono połączone ze znacznymi trudnościami; osoba ta może nadesłać wyjaśnienia do właściwego organu w terminie 7 dni od przesłuchania, o czym należy ją pouczyć.(art.54§7KPW).

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy