Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrz
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
14-01-2013 
 Wersja: 
4.2 
 Karta informacyjna nr OŚ-02  Strona: 1 / 1 
Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Podstawa prawna

Art. 220 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 j.t. z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty

Pozwolenie na emisje wydaje się na wniosek, który powinien zawierać informacje zgodnie z art. 184, art. 221, ustawy Prawo ochrony Środowiska (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami).

Do wniosku należy dołączyć:

dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym

streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Ogólna, pok. 020 budynek A

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – pok. 513 budynek A, tel. 032 4785326

Opłaty

Opłata skarbowa:

za wydanie pozwolenia   -2011,00 zł w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej,

 -506,00zł jeżeli działalność prowadzona jest przez podmioty  prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Za przyjęcie zgłoszenia* – 120 zł

(Płatne przy składaniu wniosku na rachunek Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój

Bank Spółdzielczy nr konta: 96 8470 0001 2001 0017 6125 0002).

Termin i sposób załatwienia

Do 2 miesięcy – wydanie decyzji Prezydenta Miasta

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach

Uwagi

*Instalacja z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowiska, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska Zgłoszenie powinno zawierać informacje zgodnie z art. 152 ust. 2 Prawa ochrony środowiska. Zgłoszeniem objęte są instalacje ujęte w Rozporządzeniu z dnia 2 lipca 2010r. (Dz.U. Nr 130 poz.880).

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Wiesława Zygmaniak
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba