Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
17-01-2014
 Wersja: 
4.4
 Karta informacyjna nr OŚ-03  Strona: 1 / 1 
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Podstawa prawna

Art. 180a i 181 ust 1 pkt 4 ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t.Dz. U. z 2013 r.  poz. 1232 – z późniejszymi zmianami)1.

Wymagane dokumenty

Wniosek o pozwolenie na wytwarzanie odpadów, który powinien zawierać informacje zgodnie z art.184 ust.2 i 2b ustawy prawo ochrony środowiska.

Do wniosku należy dołączyć:

  • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
  • streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Ogólna – pok. 020 budynek A

Jednostka odpowiedzialna 2

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. 511 budynek A, tel. 032 4785322

Opłaty

Opłata skarbowa:

·    za wydanie pozwolenia: -2011,00 zł -w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej,

– 506,00zł -jeżeli działalność prowadzona jest  przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikro-przedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

 

(Płatne przy składaniu wniosku na rachunek Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój

Bank Spółdzielczy nr konta: 96 8470 0001 2001 0017 6125 0002).

Termin i sposób załatwienia

Do 2 miesięcy –  wydanie decyzji Prezydenta Miasta

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze

Uwagi

1dotyczy wytwórców odpadów , które powstają w związku z eksploatacją instalacji w ilości powyżej 1Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tyś. Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie.

2  dla spraw określonych w art. 378 ustawy Prawo ochrony środowiska.

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Wiesława Zygmaniak
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba