Pozyskiwanie środków unijnych na realizację inwestycji
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
25-02-2014
 Wersja: 
4.2
 Karta informacyjna nr IKI-14  Strona: 1 / 1 

Pozyskiwanie środków unijnych na realizację inwestycji

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych; Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 907); Zarządzenie Nr OR.- IV-13/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji fax. 32 47-85-350

Referat Planowania i Rozliczeń tel. 32 47-85-100 wew. 301 pok. 501B

Referat ds. Środków Pomocowych tel. 32 47-85-100 wew. 304 pok. 509B

Referat Drogowy tel. 32 47-85-100 wew. 331pok. 505B

Referat Budownictwa Ogólnego tel. 32 47-85-100 wew. 314 pok. 506B

Termin i sposób załatwienia

Po powzięciu informacji o możliwości składania wniosków o dofinansowanie, Wydział przekazuje Prezydentowi opinię merytoryczną na wzorze nr 2, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr OR.- IV-13/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój.

Po podjęciu, przez Prezydenta, decyzji o przystąpieniu do konkursu i aplikowaniu o środki unijne na realizację projektu, Prezydent powołuje zespół do przygotowania aplikacji wraz z niezbędnymi dokumentami oraz wyznacza osobę Koordynatora odpowiedzialnego za prowadzenie projektu.

Naczelnik Wydziału wyznacza osoby do Zespołu Projektowego. Zespół zapoznaje się z dokumentami programowymi, formularzem wniosku oraz wymaganymi załącznikami.

W przypadku konieczności przygotowania wymaganych dokumentów przez Wykonawcę zewnętrznego przygotowuje specyfikację i zleca wykonanie dokumentacji (zgodnie z PZP) – m.in. studium wykonalności.

Przygotowuje wymagane dokumenty i dane z innych Wydziałów Miasta oraz, w razie potrzeby, przygotowuje projekt odpowiedniej uchwały RM (o zabezpieczeniu środków oraz o upoważnieniu Prezydenta Miasta do złożenia wniosku). Członkowie zespołu monitorują też zmiany w wytycznych dotyczących składania wniosku.

Zespół kompletuje wniosek wraz z załącznikami, sprawdza go, przedkłada do podpisu osobom do tego upoważnionym oraz składa go do Instytucji Zarządzającej w wymaganym terminie.

Koordynator monitoruje tok postępowania w sprawie wniosku w Instytucji Zarządzającej i w razie potrzeby przygotowanie uzupełnień i poprawek do wniosku.

W przypadku uzyskania dotacji przygotowuje się dokumenty niezbędne do podpisania umowy, a Koordynator nadzoruje proces podpisania umowy o dofinansowanie, współpracuje z Instytucją Zarządzającą i Pośredniczącą oraz zapewnia promocję projektu zgodnie z wytycznymi.

Wydział przygotowuje przetarg na realizację projektu oraz nadzoruje wykonanie projektu.

Koordynator wraz z zespołem odpowiada za zapewnienie finansowania projektu tj. wnioskuje o refundację środków unijnych, w razie potrzeby wnioskuje o refinansowanie oraz pisze sprawozdania z realizacji projektu.

Koordynator wraz z zespołem rozlicza projekt oraz monitoruje osiąganie wskaźników projektu, współpracując z odpowiednimi wydziałami urzędu (PG).

Pracownicy Wydziału mogący wchodzić w skład Zespołu Projektowego uczestniczą w spotkaniach z Instytucją Zarządzającą lub Pośredniczącą oraz korzystają z dostępnych szkoleń w celu uzyskania możliwie najlepszych informacji na temat aktualnych środków unijnych oraz wytycznych w ich pozyskiwaniu