Prowadzenie archiwum Urzędu Miasta
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
31-01-2011 
 Wersja: 
4.1 
 Karta informacyjna nr Or-04  Strona: 1 / 1 

Prowadzenie archiwum Urzędu Miasta

 

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 14 lipca 1983r.  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396 z późń. zm.
Rozporządzenie Ministra Kultury w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania do archiwów państwowych – Dz. U. z 2002 r.  Nr 167, poz. 1375;
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  i  zakresu działania archiwów zakładowych – Dz. U. z 2011r. Nr 14, poz. 67.

Wymagane dokumenty
1. W celu uzyskania informacji zawartych w dokumentacji znajdującej się na stanie archiwum należy złożyć kartę udostępnienia akt (zał.1)
2. Podstawą przyjęcia dokumentacji na stan archiwum jest prawidłowo sporządzony spis zdawczo – odbiorczy (zał. 2)

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Organizacyjny
Telefon  32 47-85-116
Budynek A –  parter, pokój 001.

Opłaty
nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia
Akta udostępniane są na bieżąco. Termin przyjęcia dokumentacji na stan archiwum reguluje roczny harmonogram pracy archiwum.

Tryb odwoławczy 
Nie przysługuje

Uwagi 
Wydział Organizacyjny udziela informacji na temat dokumentacji znajdującej się w archiwum zakładowym Urzędu Miasta, natomiast w Wydziale Zdrowia można zasięgnąć informacji na temat dokumentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego.