Prowadzenie księgowości budżetowej –  organ finansowy

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-85-112
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
03-07-2014
 Wersja: 
4.7
 Karta informacyjna nr B-03  Strona: 1 / 1 

Prowadzenie księgowości budżetowej –  organ finansowy

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2013 roku poz. 330 ze zmianami); Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz.885 ze zmianami); Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241 ze zmianami), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (j.t. Dz.U. z 2013 roku poz. 289); Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 207 ze zmianami); Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 roku, poz.119); Rozporządzenie Ministra Finansów z 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247 ze zmianami); Zarządzenie Nr Or.IV.0151-510/2010 Prezydenta Miasta z dnia 29 października 2010 roku w sprawie ustalenia planu kont dla Budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Zarządzenie Nr Or.IV.0050.624.2013 Prezydenta Miasta z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta z dnia 29 października 2010 roku w sprawie ustalenia planu kont dla Budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Zarządzenie Nr Or.IV.0151-275/2008 Prezydenta Miasta z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości obsługi Budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Zarządzenie Nr Or.IV.0151-257/2008 Prezydenta Miasta z dnia 23 czerwca 2008 roku w sprawie wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych i opisu systemu informatycznego przetwarzania danych dla Budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Budżetu

pok. 215B tel. 32 47 85 225, pok. 214B tel. 32 47 85 263, pok. 213B tel.32 47 85 282

Termin i sposób załatwienia

      Prowadzenie rachunkowości organu finansowego miasta na prawach powiatu według odrębnego planu kont i zgodnie z zasadami określonymi ustawą o rachunkowości, w tym:

– kontrola formalno- rachunkowa dokumentów księgowych,

– dekretacja dowodów księgowych,

– prowadzenie ksiąg rachunkowych, w tym ksiąg głównych, pomocniczych, dzienników, zestawień, wykazów składników aktywów i pasywów,

– przeprowadzanie inwentaryzacji metodą uzgodnienia sald i weryfikacji,

– archiwizacja dokumentacji księgowej.

 

Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej budżetu Miasta głównie w zakresie:

– dochodów wpływających na rachunek bieżący budżetu Miasta, ich rozliczenia,

– środków przekazywanych jednostkom organizacyjnym miasta,

– zaciągniętych kredytów i ich spłaty,

– rozrachunków,

– przychodów i rozchodów budżetu Miasta,

– wyniku finansowego budżetu Miasta.

       Księgi rachunkowe budżetu Miasta prowadzi się w sposób bieżący umożliwiający sporządzenie wymaganej przepisami prawa sprawozdawczości.

 

 
 Zatwierdził:
Z-ca Skarbnika Miasta: Katarzyna Prątnicka 
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba