Prowadzenie księgowości budżetowej –  środki pomocowe
Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój    
44-335 Jastrzębie Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
23-09-2010 
 Wersja: 
4.1 
 Karta informacyjna nr Kb-01-2  Strona: 1 / 1 

Prowadzenie księgowości budżetowej –  środki pomocowe

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku Nr 152 poz. 1223 z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240); Zarządzenie Nr OR.IV.151-270/2010 Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia zasad rachunkowości i gospodarki finansowej w jednostce budżetowej Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój.

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Księgowości Budżetowej
Referat KB-II Budynek B, II piętro Kierownik Referatu: Lucyna Moczała – pokój 210, tel. 32 47 85 380

Termin i sposób załatwienia
1. Ewidencja i weryfikacja umów kontrasygnowanych przez Skarbnika Miasta (prowadzenie rejestru umów i zleceń na dostawy i usługi finansowane ze środków unijnych)
2. Prowadzenie rejestru umów o dofinansowanie lub współfinansowanie projektów
3. Weryfikacja planów dochodów i wydatków zadań finansowanych z udziałem środków unijnych, sporządzanych przez wydziały merytoryczne i jednostki budżetowe
4. Opracowywanie procedur w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków pomocowych  
5. Zakładanie oraz likwidacja rachunków bankowych dla realizacji projektów unijnych
6. Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej w układzie klasyfikacji budżetowej, strukturalnej  i zadaniowej oraz według źródeł finansowania  projektów ( w zakresie organu finansowego i jednostki budżetowej). Przestrzeganie zasad prawidłowej rachunkowości budżetowej.
7. Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do uruchomienia zapłaty oraz przekazania środków dla jednostek realizujących projekty
8. Weryfikacja formalno- rachunkowa faktur i innych dokumentów w zakresie kompletności i zgodności z umową o dofinansowanie
9. Sprawdzenie zgodności finansowo- księgowej dokonanej na dokumentach dekretacji przez pracowników wydziałów merytorycznych w zakresie planu w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej i zadaniowej
10. Prowadzenia monitoringu płynności finansowej w ramach realizacji projektów z uwzględnieniem wszystkich źródeł finansowania 
11. Planowanie zabezpieczenia finansowego projektów
12. Prowadzenie analizy wykorzystania środków finansowych zgodnie z planami płatności
13. Uzgadnianie danych z ewidencji księgowej z wydziałami merytorycznymi i jednostkami odpowiedzialnymi za realizację projektów

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: p.o. Marzena Kryst
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba