Prowadzenie księgowości budżetowej –  wydatki
Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój    
44-335 Jastrzębie Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
23-09-2010 
 Wersja: 
4.1 
 Karta informacyjna nr Kb-01-1  Strona: 1 / 1 

Prowadzenie księgowości budżetowej –  wydatki

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku Nr 152 poz. 1223 z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.  z 2009 roku Nr 157 poz. 1240); Zarządzenie Nr OR.IV.151-270/2010 Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia zasad rachunkowości i gospodarki finansowej w jednostce budżetowej Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój.

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Księgowości Budżetowej
Referat KB I Budynek B, I piętro Kierownik Referatu: Aniela Kozieł – pokój 111, tel. 32 47 85 222

Termin i sposób załatwienia
1. Prowadzenie ewidencji księgowej zaangażowanych wydatków na podstawie umów i zleceń, powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych dla Miasta.
2. Prowadzenie całości spraw z zakresu obsługi finansowo-księgowej jednostki budżetowej – Urząd Miasta, utworzonych przy niej funduszy celowych w tym:
–  kontrola opracowania dokumentów księgowych
–  dekretacja dowodów księgowych
– prowadzenie ksiąg rachunkowych, w tym ksiąg głównych, pomocniczych, dzienników, zestawień, wykazów składników aktywów i pasywów
– dokonywanie odpisów umorzeniowych i amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
–  przygotowywanie okresowych informacji wynikających z prowadzonej ewidencji księgowej
–  dokonywanie uzgodnień z wydziałami Urzędu Miasta
–  archiwizacja dokumentacji księgowej
–  realizacja płatności wydatków i rozchodów
–  przyjmowanie i rozliczanie należności funduszy celowych
–  windykacja należności
3. Prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu Miasta, w tym rozliczeń w zakresie ubezpieczeń, podatku dochodowego
4. Organizowanie i przeprowadzanie inwentaryzacji majątku Urzędu Miasta zgodnie z zakresem działań Wydziału Księgowości Budżetowej.

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: p.o. Marzena Kryst
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba