Prowadzenie księgowości podatkowej – dochody
Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój    
44-335 Jastrzębie Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
31-12-2008 
 Wersja: 
4.0 
 Karta informacyjna nr PO-06  Strona: 1 / 1 

Prowadzenie księgowości podatkowej – dochody

 

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych; Zarządzenie Nr Or.0151-280/2005 Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia polityki rachunkowości oraz niektórych procedur kontrolnych związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych w jednostce budżetowej Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój; Zarządzenie Nr Or.0151-121/2006 Prezydenta Miasta w sprawie zamiany Zarządzenia Nr Or.0151-280/2005 Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia polityki rachunkowości oraz niektórych procedur kontrolnych związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych w jednostce budżetowej Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój.
Jednostka odpowiedzialna
Wydział Podatków i Opłat Referat Księgowości Podatkowej ,pok. 202 B tel.47 85 259
Termin i sposób załatwienia
1. Prowadzenie całości spraw z zakresu obsługi finansowo-księgowej jednostki budżetowej – Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój (dochody), PFGZGiK, Skarbu Państwa, w tym:
– Prowadzenie ksiąg rachunkowych, w tym ewidencja i bieżące dokonywanie zapisów księgowych na kontach analitycznych podatników na podstawie dowodów wpłat, rejestru wymiarowego, rejestru przypisów i odpisów,
– Sporządzanie okresowych sprawozdań, informacji, zestawień, w tym zestawień obrotów i sald księgi głównej (syntetyki) oraz zestawień sald kont ksiąg pomocniczych (analityki),
Gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji finansowo-księgowej,
Prowadzenie ewidencji w zakresie podatników podatku od środków transportowych, podatku od posiadania psów, dokonywanie bieżących zmian, korekt w tym zakresie,
Przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń dotyczących zwolnień i ulg w podatku od środków transportowych, podatku od posiadania psów,
Prowadzenie postępowania podatkowego w tym wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych i windykacji innych należności za zakresu prowadzonej obsługi, likwidacja nadpłat.
Wystawianie zaświadczeń z zakresu prowadzonej ewidencji.
Rozliczanie pod względem finansowym druków ścisłego zarachowania pobranych przez inkasentów, poborców, w tym opłaty targowej.
Przygotowywanie list płac dotyczących wynagrodzenia prowizyjnego pracowników prowadzących egzekucję.
Rozliczanie podatku VAT, opłaty targowej, opłaty skarbowej. 
Przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, w tym decyzji postanowień, odpowiedzi, opinii do wniosków, podań i innych pism z zakresu działania referatu.
Przygotowywanie projektów uregulowań wewnętrznych, wniosków budżetowych w sprawach związanych z zakresem działania referatu.
Planowanie i realizacja budżetu, jej analiza z zakresu działania referatu.
 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Jerzy Bednarski
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba