Prowadzenie Rejestru Wyborców
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
24-01-2012 
 Wersja: 
4.2 
 Karta informacyjna nr Ob-21  Strona: 1 / 1 
 Prowadzenie Rejestru Wyborców

Podstawa prawna

Art. 18 – 25 ustawy z dnia z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze.

 

Wymagane dokumenty

wniosek o dopisanie do rejestru wyborców – załącznik nr 1 do karty informacyjnej

dowód osobisty

 

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Obywatelski, Referat Ewidencji Ludności, pokój nr 103 B, tel. 032 47 85 257

 

Opłaty

Brak opłat

 

Termin i sposób załatwienia

Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru osoby wydaje Prezydent Miasta w terminie 3 dni od daty wniesienia wniosku, zapewniając niezwłoczne jej doręczenie wnioskodawcy.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.