Prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
15-05-2009 
 Wersja: 
4.1 
 Karta informacyjna nr Or-20  Strona: 1 / 1 

 Prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Podstawa prawna
Regulamin ZFŚS.
Ustawa o Zakładowym Fundusz Świadczeń Socjalnych tj.Dz.U. Nr 70 poz.335 z 1996r. z późń. zm. Ustawa z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych tj.Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz.854 z późń.zm.
Wymagane dokumenty
‚ Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowych z ZFŚS.
‚ Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego z dofinansowaniem z ZFŚS.
Wzory wniosków stanowią załącznik do niniejszej karty informacyjnej:
Zał. nr 1 – informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS.
Zał. nr 1 – do umowy – oświadczenie o poręczeniu pożyczki z ZFŚS. 
Zał. nr 3 – wniosek o przyznanie świadczenia z dofinansowaniem z ZFŚS.
Zał. nr 4 – umowa w sprawie pożyczki na cele mieszkaniowe z ZFŚS.
Jednostka odpowiedzialna
Wydział Organizacyjny
Telefon  032 47-85-347
Budynek A – parter, pokój 021.
Opłata
nie dotyczy
Termin i sposób załatwienia
Wnioski rozpatrywane są raz w miesiącu
Tryb odwoławczy 
Zgodnie z art.8 ust. 3 ustawy o Funduszu związkom zawodowym przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z roszczeniem o zwrot Funduszowi środków wydatkowanych niezgodnie z przepisami ustawy lub o przekazanie należnych środków na Fundusz
Uwagi
Maksymalne kwoty dopłat określają załączniki do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych