Prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości o udzielonych zamówieniach publicznych
Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój    
44-335 Jastrzębie Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
10-01-2014
 Wersja: 
4.2
 Karta informacyjna nr BZP-03  Strona: 1 / 1 

Prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości o udzielonych zamówieniach publicznych

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2013r., poz.907 z późn.zm.) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie zakresu informacji  zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz.U. z 2013r., poz. 1530).

Jednostka odpowiedzialna

Biuro ds. Zamówień Publicznych pokój 519A   tel.032 47-85-168

Uwagi

Sprawozdanie przygotowuje Biuro ds. Zamówień Publicznych w oparciu o informacje o udzielonych zamówieniach publicznych zawarte w Rejestrze zamówień publicznych oraz informacje przekazane przez poszczególne Wydziały/Biura na formularzu sprawozdania ZP-SR stanowiącym załącznik do w/w rozporządzenia.

Sprawozdanie przekazuje się Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie do dnia 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

 Zatwierdził:
Naczelnik Biura: Barbara Chodakowska
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba