Prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości o udzielonych zamówieniach publicznych
Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój   
44-335 Jastrzębie Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji
11-01-2011 
 Wersja:
4.1 
 Karta informacyjna nr BZP-03  Strona: 1 / 1 

Prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości o udzielonych zamówieniach publicznych

 Podstawa prawna
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2010r. Nr  113, poz.759 z późn.zm.) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  z dnia 10 września 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji  zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz.U. z 2007r., Nr 175, poz. 1226).
Jednostka odpowiedzialna
Biuro ds. Zamówień Publicznych pokój 519A   tel.032 47-85-168
Uwagi
Sprawozdanie przygotowuje Biuro ds. Zamówień Publicznych w oparciu o informacje o udzielonych zamówieniach publicznych zawarte w Rejestrze zamówień publicznych na formularzu sprawozdania ZP-SR1 stanowiącym załącznik nr 1 do w/w Rozporządzenia.
Sprawozdanie przekazuje się Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w terminie do dnia 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.
 
 
 
 
 Zatwierdził:
Naczelnik Biura: Barbara Chodakowska
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba