Przegląd zarządzania
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
10-10-2008 
 Wersja: 
4.0 
 Karta informacyjna nr Or-19  Strona: 1 / 1 

 Przegląd zarządzania

Podstawa prawna
Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie Księgi Jakości Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój.
Jednostka odpowiedzialna
Wydział Organizacyjny (bud. A, pok. nr 217, nr tel. 032 47 85 159).
Uwagi 
Przegląd systemu zarządzania jakością w Urzędzie odbywa się przynajmniej raz w roku (w miesiącu lutym o ile kierownictwo nie zdecyduje inaczej). W przeglądzie uczestniczy najwyższe kierownictwo
 i kadra Urzędu, której dotyczy przegląd. Wyniki dokonywanych przeglądów są zapisywane, sprawozdania z przeglądów przedstawiane są Prezydentowi Miasta. Sprawozdania są przechowywane u inspektora ds. SZJ.
 
W szczególności przegląd ma odpowiedzieć na pytania:
– czy w związku ze zmieniającymi się warunkami zewnętrznymi, wewnętrznymi kierunki   określane w polityce  jakości są ciągle aktualne?,
–   czy kierunki te są realizowane w systemie zarządzania jakością?,
–   czy i jakie działania należy podejmować dla doskonalenia systemu zarządzania jakością?.
Zadaniem przeglądu ma być ocena systemu zarządzania jakością pod kątem jego stałej zgodności 
z przyjętym standardem, skuteczności w osiąganiu celów – wdrożenia polityki jakości w Urzędzie oraz zgodności z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2000.
Przegląd przeprowadzany jest w oparciu o informacje dotyczące:
–    wyników wewnętrznych auditów jakości,
–   sygnału zwrotnego od klientów w postaci zażaleń, odwołań, wniosków i skarg,
–   danych dotyczących funkcjonowania procesów – w tym analizy mierników procesów,
–   działań korygujących lub zapobiegawczych podjętych w następstwie wyników z poprzednich przeglądów i auditów,
–   badania zadowolenia klientów,
–   zmian wprowadzonych w systemie (nowe procedury, usługi).
 
Zadaniem przeglądu jest ustalenie czy należy podjąć niezbędne działania korygujące lub zapobiegawcze oraz inne mające na celu doskonalenie systemu. Może się również wiązać 
z przeznaczeniem niezbędnych zasobów na realizację działań związanych z utrzymaniem systemu. Po przeprowadzonym przeglądzie Sekretarz Miasta opracowuje sprawozdanie końcowe zatwierdzane przez Prezydenta Miasta, przekazywane osobom zainteresowanym i przechowywane 
u inspektora ds. SZJ.
 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Marzena Zbrońska
 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba