Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
14-01-2014
 Wersja: 
4.7
 Karta informacyjna nr M-02  Strona: 1 / 1 

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (j.t. Dz.U. z 2012, poz. 83).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

1)      Wniosek (żądanie) o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

2)      Dokument potwierdzający prawo użytkowania wieczystego nieruchomości bądź następstwo prawne (akt notarialny, postanowienie nabycia spadku).

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pokój 020 A).

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Mienia – Referat Obrotu Nieruchomościami, budynek B, piętro IV, pok. nr 408, 416, 419
tel. 32 47-85-165, 32 47-85-124, 32 47-85-123, 32 47-85-192, kierownik referatu tel. 32 47-85-272

Opłaty

·  opłata z tytułu przekształcenia

Opłata na rzecz Gminy lub Skarbu Państwa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej odpowiada różnicy wartości prawa własności nieruchomości i wartości prawa wieczystego użytkowania, określonych przez rzeczoznawcę majątkowego. Opłatę z tytułu przekształcenia wnosi użytkownik wieczysty
w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji. Opłata może być rozłożona
do 20 rat rocznych, wierzytelność podlega zabezpieczeniu przez ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomości objętej przekształceniem.

· opłata skarbowa

   Wydanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności nieruchomości podlega opłacie skarbowej z chwilą złożenia wniosku o przekształcenie w wysokości 10,00 zł.

Termin i sposób załatwiania

1) Wycena nieruchomości.

2) Wydanie decyzji przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, stanowiącej (po uzyskaniu ostateczności) podstawę wpisu w księdze wieczystej.

Termin załatwienia sprawy: ok. 6 miesięcy.

W przypadku gruntów będących przedmiotem współużytkowania wieczystego wnioski winni złożyć wszyscy współużytkownicy wieczyści z zastrzeżeniem, że z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę. Jeżeli co najmniej jeden współużytkownik wieczysty zgłosi sprzeciw wobec złożonego wniosku o przekształcenie, właściwy organ zawiesza postępowanie. W takim przypadku przepis art. 199 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój lub do Wojewody Śląskiego w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji przez stronę.