Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę / rozbiórkę
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
09-01-2014 
 Wersja: 
4.4 
 Karta informacyjna nr Ar 02-2  Strona: 1 / 1 
Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę / rozbiórkę

Podstawa prawna

Art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U z  2013r., poz. 1409)

Wymagane dokumenty

1.Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę (druk 1/Ar do w/w karty    informacyjnej),

2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk    nr 2/Ar  lub 3/Ar do w/w karty informacyjnej),

3) Zgoda poprzedniego właściciela nieruchomości (druk nr 4/Ar  do w/w karty informacyjnej),

4) Oświadczenie nowego właściciela nieruchomości (druk nr 5/Ar  do w/w karty informacyjnej),

5) Dziennik budowy (do wglądu)

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, pok. 020 budynek A

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Architektury (Ar) Urzędu Miasta J.-Z., pok. 303, 304, 305, III piętro, bud. B, tel. 32 47-85-119, 32 47-85-342, 32 47-85-313

Opłaty

Opłata skarbowa

Podstawa : Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr  225 z 2006r., poz. 1635 z późniejszymi zmianami)

·  za przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby – 90 zł.

Nie podlega opłacie skarbowej czynności urzędowe, zaświadczenia, zezwolenia między innymi w sprawach budownictwa mieszkaniowego – art. 2 ust. 1 pkt 2.

(Płatne przy składaniu wniosku na rachunek Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój

Bank Spółdzielczy nr konta: 96 8470 0001 2001 0017 6125 0002)

Termin i sposób załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie dłużej niż do 2 m-cy od daty złożenia wniosku z kompletem wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.

Uwagi

Przez prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. W przypadku gdy prawem do nieruchomości dysponuje więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna wymagana jest zgoda wszystkich tych osób.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii Ogólnej .