Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
25-11-2013 
 Wersja: 
4.3 
 Karta informacyjna nr Ar 01-2  Strona: 1 / 1 
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Podstawa prawna

Art. 63 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2012r., poz. 647 z późn. zmianami)

Wymagane dokumenty

1) Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy (druk nr 1/Ar do w/w karty informacyjnej), 

2) Oświadczenie wnioskodawcy o przejęciu obowiązków wynikających z decyzji o warunkach        zabudowy (druk nr 2/Ar  do w/w karty informacyjnej),

3) Zgoda poprzedniego właściciela (druk nr 3/Ar  do w/w karty informacyjnej),

4) Akt notarialny,

5) Decyzja o warunkach zabudowy

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, pok. 020 budynek A

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Architektury (Ar) Urzędu Miasta J.-Z., pok. 304, 305, III piętro, bud. B, tel.: 32 47-85-342, 32 47-85-313

Opłaty

Opłata skarbowa

Podstawa : Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr  225 z 2006r., poz. 1635 z późniejszymi zmianami)

·  za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby – 56 zł.

Nie podlega opłacie skarbowej czynności urzędowe, zaświadczenia, zezwolenia między innymi w sprawach budownictwa mieszkaniowego – art. 2 ust. 1 pkt 2.

(Płatne przy składaniu wniosku na rachunek Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój

Bank Spółdzielczy nr konta: 96 8470 0001 2001 0017 6125 0002)

Termin i sposób załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku z kompletem wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Za pośrednictwem, organu który wydał decyzję odwołanie składa się w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta). Odwołanie wnosi w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

Brak

Pobierz wniosek