Przeprowadzanie auditów wewnętrznych
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-700
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
 Data aktualizacji 
02-06-2011 
 Wersja: 
4.2 
 Karta informacyjna nr Or-17  Strona: 1 / 1 

 Przeprowadzanie auditów wewnętrznych

Podstawa prawna
Zarządzenie Nr Or.IV.0151-114/2010  Prezydenta Miasta z dnia 15 marca 2010r. w sprawie przeprowadzania auditów wewnętrznych oraz działań poauditowych w Urzędzie Miasta Jastrzębie – Zdrój zgodnie 
z wymaganiami norm ISO 9001:2008.
Jednostka odpowiedzialna
Wydział Organizacyjny ( bud. A, pok. nr 217, nr tel. 32 47 85 159 ).  
Uwagi 
Plan auditów wewnętrznych wprowadzany jest zarządzeniem Prezydenta Miasta.
1. Zasady prowadzenia auditów
Zespół auditorów przygotowuje zestawienie podstawowych pytań lub problemów przewidzianych 
do zbadania w trakcie auditu. Wyznaczeni  auditorzy ustalają z Naczelnikami Wydziałów szczegółowe terminy przeprowadzenia auditów. Badanie należy rozpocząć i zakończyć spotkaniem z kierownictwem auditowanego obszaru. W trakcie spotkania końcowego omawiane są wyniki badań. Obowiązkiem auditorów wewnętrznych jest  przeprowadzenie badania auditowanego zakresu w sposób etyczny, rzetelny 
z zachowaniem staranności i niezależności oraz zgodnie z zasadą rzetelnego gromadzenia dowodów.
Obowiązkiem auditowanych jest udzielenie dokładnych i rzetelnych odpowiedzi oraz przedstawianie żądanych dokumentów i zapisów.
Przebieg auditu dokumentowany jest w postaci raportu z auditu, który zawiera w szczególności: 
‚  cel auditu,
‚ datę i miejsce przeprowadzenia auditu,
‚ określenie auditorów,
‚ określenie zapisów analizowanych w czasie auditu,
‚ podsumowanie auditu (ocena przez auditorów  stopnia zgodności z systemem jakości przyjętym w Urzędzie Miasta),
‚ protokoły zgodności/spostrzeżenia, stanowiące załączniki do raportu,
‚ zapisy z auditu.
2. Działania poauditowe
Protokoły niezgodności/spostrzeżenia z auditu zawierające wyniki z auditu przekazywane są w terminie  3 dni roboczych Naczelnikom auditowanych wydziałów według właściwości.
Naczelnicy identyfikują przyczyny stwierdzonych niezgodności i proponują podjęcie odpowiednich działań korekcyjnych i/lub korygujących w terminie 5 dni roboczych od otrzymania protokołów.
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. systemu zarządzania jakością określa sposób i termin weryfikacji skuteczności podjętych działań.
Propozycje działań poauditowych wpisywane są do protokołu  niezgodności/spostrzeżenia auditu wewnętrznego w części dotyczącej działań poauditowych.
Zapisy dotyczące procesu auditowego w postaci planów auditów, raportów z auditów przechowywane są przez inspektora ds. systemu zarządzania jakością. 
Wzór protokołu niezgodności /spostrzeżenia stanowi załącznik nr 1 do karty.